Universitetskanslersämbetet utvärderar kvaliteten på högskoleutbildningar för att du ska vara säker på att din utbildning håller hög kvalitet.

Mellan 2011 och 2014 utvärderades kvaliteten på ungefär två tredjedelar av alla högskoleutbildningar. De utbildningar som inte utvärderades var:

 • Utbildningar som leder till högskoleexamen eller inte resulterar i några eller endast få självständiga arbeten.
 • Nyinrättade utbildningar.
 • Utbildningar under avveckling.
 • Utbildningar på forskarnivå.
 • Lärarutbildningen.

Nytt system för kvalitetssäkring

En ny modell för kvalitetssäkring har tagits fram av Universitetskanslersämbetet i nära dialog med universiteten och högskolorna och kommer att börja användas under åren 2017-2022.

Läs mer om det nya utvärderingssystemet på Universitetskanslersämbetets webbplats

Utbildningsutvärderingar

I den nya modellen för kvalitessäkring som ska börja användas från 2017 kommer ett urval av högskoleutbildningar runt om i landet att granskas. Universitetskanslerämbetet ska fokusera på hur utbildningen säkerställer att studenterna får goda förutsättningar att nå sina examensmål. Granskningarna ska också bidra till lärosätenas egna utvecklingsarbete av kvaliteten på utbildningarna
 

Kvalitetsutvärderingar 2011-2014

I Jämför utbildning kan du se resultaten av de utvärderingar som genomfördes mellan 2011 och 2014. När de nya utvärderingarna finns att tillgå kommer de läggas in i Jämför utbildning.  

Till Jämför utbildning

Utbildningsmål och studieresultat

Universitetskanslersämbetet bedömde hur väl studenternas studieresultat motsvarade målen för utbildningen. Målen finns i examensbeskrivningarna och är grupperade i tre områden som är gemensamma för alla utbildningar:

 • Kunskap och förståelse
 • Färdighet och förmåga
 • Värderingsförmåga och förhållningssätt

Alla examensbeskrivningar finns i bilaga 2 till högskoleförordningen.

Läs mer i Högskoleförordningen

Så gick det till

Utvärderingarna gjordes av bedömargrupper som bestod av ämnesexperter från universitet och högskolor i Sverige eller utomlands, studenter och personer från arbetslivet. Universitetskanslerämbetets roll var att se till att alla bedömningar gjordes på samma sätt.

I utvärderingarna tittade bedömargrupperna på studenternas självständiga arbeten, självvärderingar som universiteten och högskolorna fått lämna in, studenternas erfarenheter samt enkäter bland dem som har avslutat utbildningen och börjat arbeta.

 • I studenternas självständiga arbeten/examensarbeten bedömdes hur väl studenten nådde målen för examensarbetet.
 • I universitetens och högskolornas självvärderingar redovisades på vilket sätt de säkerställde att studenterna och utbildningarna nådde målen.
 • Under gruppintervjuer med studenter ställdes frågor om hur utbildningen bidrog till att studenterna nådde examensmålen.

Av alla ovanstående underlag var det de självständiga arbetena som vägde tyngst i utvärderingen.

Universitetskanslersämbetet beslutar om omdöme och betyg

Bedömargruppens utvärdering resulterade i ett betyg på en tregradig skala:

 • Mycket hög kvalitet - studenterna (och därmed utbildningen) uppnår de utvärderade målen i examensbeskrivningen med god marginal.
 • Hög kvalitet - studenterna (och därmed utbildningen) uppnår de utvärderade målen i examensbeskrivningen.
 • Bristande kvalitet - studenterna (och därmed utbildningen) uppnår inte ett eller flera av de utvärderade målen i examensbeskrivningen.

Bedömargruppen motiverade också varje omdöme.

Med utgångspunkt i vad bedömargruppen kom fram till fattade Universitetskanslersämbetet beslut om vilket omdöme varje utbildning fick. Om en utbildning har bristande kvalitet, görs en uppföljning som leder till ett godkännande eller att utbildningen inte får utfärda examen längre.

Bristande kvalitet på din utbildning

Om en utbildning fått omdömet "bristande kvalitet" innebär det att universitetet eller högskolan får ett år på sig att åtgärda bristerna.

Vid Universitetskanslersämbetets uppföljning efter ett år brukar det visa sig att bristerna är åtgärdade. Det händer mycket sällan att Universitetskanslersämbetet tvingas återkalla ett examenstillstånd.

Universitetet eller högskolan kan även välja att lägga ned en utbildning. Men oftast gör universiteten och högskolorna allt för att förbättra utbildningen när de fått kritik i en utvärdering.

Om en utbildning fått omdömet "bristande kvalitet" kan något av följande hända:

 • Om universitetet/högskolan inom ett år redovisar att de vidtagit åtgärder som garanterar att utbildningen kommer att nå alla examensmål, kan Universitetskanslersämbetet besluta att de får behålla examenstillståndet.
 • Om Universitetskanslersämbetet inte tycker att åtgärderna är tillräckliga, återkallas examenstillståndet.
 • Universitetet/högskolan kan välja att själv lägga ner utbildningen.
 • Om det rör SLU, Försvarshögskolan eller ett universitet eller högskola som är enskild utbildningsanordnare, skickar Universitetskanslersämbetet uppföljningen för beslut till regeringen.

Mer information om enskilda utbildningsanordnare

Indraget examenstillstånd under anmälningsperioden

Om ett universitet eller en högskola förlorar examenstillståndet för en utbildning under en antagningsomgång stryks utbildningen ur anmälan. Det normala är att högskolan ställer in utbildningen och meddelar den sökande, antingen via Mina sidor på Antagning.se eller via ett speciellt utskick till hemadressen.

Det är klokt att anmäla sig till flera utbildningar, då har du några att välja mellan om ditt förstahandsval får examenstillståndet indraget.

Sidan uppdaterades 2017-07-07