Arbetet med att rätta alla svar, normera provet och få fram provresultaten tar cirka fyra veckor efter provet. Här kan du läsa mer om rättning, normering och provresultat.

Till Umeå för rättning

Efter provet skickas alla svarsblanketter till Umeå universitet för rättning. Markeringarna på svarsblanketten registreras av en optisk läsare.

Rättningen följer noga utarbetade rutiner som garanterar att säkerheten blir maximal. Om det finns markeringar vid flera svarsalternativ så registreras det svar som har en mörkare markering. När den optiska läsaren inte kan avgöra vilket alternativ som är markerat görs en manuell kontroll. 

Rätta, normera och få fram resultat

Högskoleprovet består sedan hösten 2011 av 160 uppgifter fördelade i två lika stora delar, en kvantitativ och en verbal. För varje rätt svar får du en poäng, en så kallad råpoäng. Felaktiga eller utelämnade svar ger noll poäng. Du får alltså inget poängavdrag om du svarat fel.

Rättning och normering tar fyra veckor att genomföra. Normering av högskoleprovet görs för att det — oberoende av provtillfälle och oberoende av andra provdeltagare  —  ska var lika lätt eller svårt att få en viss normerad poäng vid olika provtillfällen.

Eftersom alla provresultat är giltiga i fem år måste råpoängen (0-160) omvandlas till normerad poäng (0,00-2,00) så att man kan jämföra resultat från olika provtillfällen. Det ska vara lika "lätt" eller "svårt" att få en viss poäng oavsett hur frågorna formulerats eller vilka som deltagit vid de enskilda provtillfällena. Ditt resultat ska vara lika mycket värt oavsett när du har skrivit provet under den femåriga giltighetsperioden.

Relationen normering och råpoäng

Normering handlar om att bestämma vilken råpoäng, det vill säga antal rätta svar, som motsvarar en viss normerad poäng. Hur relationen mellan råpoäng och normerad poäng ser ut, beror till stor del på provets svårighetsgrad. Svårighetsgraden varierar mellan olika provtillfällen - ibland är provet lite lättare och ibland är det lite svårare.

För att den som skriver högskoleprovet inte ska gynnas av att ha fått ett relativt lätt prov eller missgynnas av att ha fått ett relativt svårt prov, justeras relationen mellan råpoäng och normerad poäng utifrån svårighetsgraden.

Om provet är relativt lätt krävs en högre råpoäng, det vill säga fler rätta svar, för att få en viss normerad poäng. Om provet är relativt svårt krävs en lägre råpoäng för att få samma normerade poäng. Därför är det olämpligt att använda normeringstabeller från tidigare prov för att skatta resultatet på det prov man nyss har skrivit.

Resultat med två decimaler

De två delarna, den kvantitativa respektive den verbala, normeras var för sig. Det innebär att det blir två normeringstabeller, en för de kvantitativa delproven (XYZ, KVA, NOG och DTK) och en för de verbala delproven (ORD, LÄS, MEK och ELF). Det blir då två skilda normerade poäng och det är medelvärdet av dessa två poänger som är lika med ditt högskoleprovsresultat och som kommer att användas vid antagningen. Från hösten 2012 anges medelvärdet med två decimaler. Det innebär att högskoleprovsresultatet finns på en skala mellan 0,00 och 2,00 (0,00, 0,05, 0,10, ..., 1,90, 1,95, 2,00).

När går provresultatet att använda?

Ditt högskoleprovsresultat är giltigt att använda från samma termin som du skrev det till antagning/urval för högskolestudier. Resultatet är sedan giltigt till utgången av det kalenderhalvår som infaller fem år efter provtillfället.

Giltiga prov inför respektive antagningstillfälle
 Högskoleprov gjort tidigast:  Gäller för anmälan till:
Vt 2012 Ht 2017
Ht 2012 Vt 2018
Vt 2013 Ht 2018
Ht 2013 Vt 2019
Vt 2014 Ht 2019
Ht 2014 Vt 2020
Vt 2015 Ht 2020
Ht 2015 Vt 2021
Vt 2016 Ht 2021
Ht 2016 Vt 2022
Vt 2017 Ht 2022

Det är alltid ditt bästa giltiga provresultat som används vid urvalet till högskolan.

Hämta resultat

Fyra veckor efter provdagen kan du hämta ditt resultat efter högskoleprovet. Läs mer om hur på Provresultatsidan.

Hämta resultat för dig som gjort provet hösten 2010 eller senare

Du hämtar själv ditt resultat efter högskoleprovet.

Du som har gjort provet hösten 2010 eller senare kan också se alla dina giltiga resultat från tidigare provtillfällen.

Till provresultatssidan

Hämta resultat för dig som bara gjort provet före hösten 2010

Skrev du provet före hösten 2010 och vill ha ett nytt resultatbesked?
Kontakta Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet på e-post provresultat@edusci.umu.se

För att se ditt resultat på provresultatssidan

Klicka på "Skapa lösenord", då får du ange ditt personnummer (8 + 4 siffror) och ett lösenord kommer att skickas till den e-postadress du angav när du anmälde dig till högskoleprovet.
Logga sedan in med både personnummer och det erhållna lösenordet.

Har du ändrat e-postadress efter anmälan till högskoleprovet meddela ändringen via "Om du har problem att logga in ska du använda detta formulär":

Till formulär för att ändra e-postadress

Med personnummer överförs resultatet automatiskt till antagningen

Resultatet förs över automatiskt till Universitets- och högskolerådet och antagningen, när du har anmält dig till ett program eller en kurs, och läggs till dina meriter på "Mina sidor".

Utan svenskt personnummer måste du själv skicka in resultatbeskedet

Saknar du svenskt personnummer ska du logga in med ditt svarshäftesnummer och ditt födelsenummer (sex siffror). Du behöver också tala om vid vilket provtillfälle du skrev provet.

Du måste själv ladda upp resultatbeskedet (pdf-filen) på Antagning.se. Om du inte har möjlighet att ladda upp ditt dokument kan du i stället skicka det via post till Antagningsservice.

Ladda upp dokument till Antagning.se

Skicka via  post till Antagningsservice

Tycker du att ett svar eller en uppgift är felaktig?

Om du tycker att något svar eller en uppgift är felaktig ska du fram till och med torsdagen veckan efter provtillfället kontakta institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet. Synpunkter som kommer in för sent kan av rättnings- och normeringsskäl inte behandlas.

För de kvantitativa delproven kontakta: kvant@edusci.umu.se

För de tre verbala delproven ordförståelse (ORD), läsförståelse (LÄS) och meningskomplettering (MEK) kontakta: verbal@edusci.umu.se

För det verbala delprovet engelsk läsförståelse (ELF) kontakta: elf@ped.gu.se

Sidan uppdaterades 2017-06-21