Du som har en funktionsnedsättning ska så långt som möjligt kunna studera på universitet eller högskola på samma villkor som andra studenter.

Personer med funktionsnedsättning kan få pedagogiskt stöd för att kunna studera. Till exempel genom:

  • Anpassad examination
  • Anpassad tidplan
  • Anpassad litteratur, till exempel talbok, e-textbok eller punktskrift
  • Anteckningsstöd
  • Mentor eller extra handledning
  • Teckenspråkstolkning
  • Skrivtolkning

 

Kontakta en samordnare

Ta tidigt, gärna samtidigt som du anmäler dig till universitetet eller högskolan, kontakt med universitetets eller högskolans samordnare för studenter med funktionsnedsättning för mer information. Det är extra viktigt om du behöver teckenspråkstolk.

Alla samordnare

Intervju med samordnare

Helena Petrini och Birgitta Hydén, båda samordnare vid Uppsala universitet.

- Ju tidigare du tar kontakt med mig som samordnare, desto större möjlighet har jag att hjälpa till. Ju längre tid jag har på mig, desto mer kreativ kan jag vara. Det hänger på att du själv tar initiativet. Via ansökningarna kan jag ju inte se om någon har ett funktionshinder, säger Helena Petrini.

- Det finns ingen färdig modell, eftersom alla lägen är speciella, berättar Birgitta Hydén. Jag kan förse studenterna med verktyg för att hantera sin situation. Dels kan de få kunskap om hur man får en bra dialog med lärarna för att få anpassad undervisning och examination, dels konkreta stöd som anteckningshjälp och talböcker.

- Allting går inte. Men vi kan tillsammans utforska vilka möjligheter som finns, och jag kan driva på för att hitta lösningar. Och behövs det, så tar jag till lagen, avslutar Helena.

Varje universitet och nästan alla högskolor har en samordnare för funktionsnedsättning. Jobbet går ut på att samordna studentens behov, lärarnas arbetssätt och det pedagogiska stöd som finns. Målet är att hitta en lösning som gör att studierna går att genomföra.

Sidan uppdaterades 2017-08-25

Diskrimineringslagen

I diskrimineringslagen (2008:567) definieras funktionsnedsättning som varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga. Dokumenterade läs- och skrivsvårigheter/dyslexi räknas också som funktionshinder. 

Diskrimineringslagen