Dekorationsbild

Vilken kvalitet håller din utbildning?

Universitetskanslersämbetet utvärderar kvaliteten på högskoleutbildningar för att du som student ska vara säker på att din utbildning håller hög kvalitet.

Se vilken kvalitet din utbildning har i Sök och jämför


Alla ämnen och yrkesprogram på grund- och avancerad nivå ska utvärderas. Ges ämnet endast upp till 60 hp (högskoleexamen) ingår det däremot inte i utvärderingen. I "Sök och jämför" här på studera.nu kan du se resultaten av de utvärderingar som har genomförts hittills. Så snart en utvärdering är färdig och beslutad läggs den upp där. Vill du veta när din utbildning ska utvärderas finns en tidplan på Universitetskanslersämbetets webbplats.

Till Sök och jämför »

Till tidplanen för utvärderingarna på Universitetskanslersämbetets webbplats (nytt fönster) »

Utbildningsmål och studieresultat


Universitetskanslersämbetet bedömer hur väl studenternas studieresultat motsvarar målen för utbildningen. Målen finns i examensbeskrivningarna och är grupperade i tre områden som är gemensamma för alla utbildningar: 
 • Kunskap och förståelse
 • Färdighet och förmåga
 • Värderingsförmåga och förhållningssätt

Alla examensbeskrivningar finns i bilaga 2 till högskoleförordningen.

Så går det till


Utvärderingarna görs av bedömargrupper som består av ämnesexperter från universitet och högskolor i Sverige eller utomlands, studenter och personer från arbetslivet. Högskoleverkets roll är att se till att alla bedömningar görs på samma sätt.

I utvärderingarna tittar bedömargrupperna på studenternas självständiga arbeten, självvärderingar som universiteten och högskolorna får lämna in, studenternas erfarenheter samt enkäter bland dem som har avslutat utbildningen och börjat arbeta.

 • I studenternas självständiga arbeten/examensarbeten bedöms hur väl studenten når målen för examensarbetet.
 • Med hjälp av alumnenkäterna undersöks i vilken utsträckning utbildningen leder till jobb.
 • I universitetens och högskolornas självvärderingar redovisas på vilket sätt man säkerställer att studenterna och utbildningarna når målen.
 • Studenternas erfarenheter tar bedömarna fasta på i gruppintervjuer. Här ställs frågor om hur utbildningen bidrar till att studenterna når examensmålen.
 • Enkäterna går ut till studenter som blev klara med sin utbildning två år innan utvärderingen.

Av alla de ovanstående underlagen är det de självständiga arbetena som väger tyngst i utvärderingen.

Universitetskanslersämbetet beslutar om omdöme och betyg


Bedömargruppens utvärdering resulterar i ett betyg på en tregradig skala:
 • Mycket hög kvalitet — Studenterna (och därmed utbildningen) uppnår de utvärderade målen i examensbeskrivningen med god marginal.
 • Hög kvalitet — Studenterna (och därmed utbildningen) uppnår de utvärderade målen i examensbeskrivningen.
 • Bristande kvalitet — Studenterna (och därmed utbildningen) uppnår inte ett eller flera av de utvärderade målen i examensbeskrivningen.

Bedömargruppen ska också motivera varje omdöme.

Med utgångspunkt i vad bedömargruppen kommit fram till fattar sedan Universitetskanslersämbetets beslut om vilket omdöme varje utbildning får. Om en utbildning har bristande kvalitet, görs en uppföljning som leder till ett godkännande eller att utbildningen inte får utfärda examen längre.
 
Varje utvärdering tar cirka ett år och samtliga ämnen och yrkesexamina ska utvärderas mellan år 2011 och 2014.

Läs mer om hur en kvalitetsutvärdering går till på Universiteskanslersämbetets webbplats (nytt fönster) »

Bristande kvalitet på din utbildning


Om en utbildning fått omdömet "bristande kvalitet" innebär det att universitetet eller högskolan får ett år på sig att åtgärda bristerna.

Vid Universitetskanslersämbetets uppföljning efter ett år brukar det visa sig att bristerna är åtgärdade. Det händer mycket sällan att Universitetskanslersämbetet tvingas återkalla ett examenstillstånd.

Lärosätet kan även välja att lägga ned en utbildning. Men oftast gör universiteten och högskolorna allt för att förbättra utbildningen när de fått kritik i en utvärdering.

Du som redan påbörjat en utbildning har alltid rätt att gå klart den, om den ges av ett statligt universitet eller högskola. Denna rätt gäller däremot inte för utbildningar som ges vid de universitet och högskolor som är enskilda utbildningsanordnare.

Om en utbildning fått omdömet "bristande kvalitet" kan något av följande hända:

 • Om universitetet/högskolan inom ett år redovisar att de vidtagit åtgärder som garanterar att utbildningen kommer att nå alla examensmål, kan Universitetskanslersämbetet besluta att de får behålla examenstillståndet.
 • Om Universitetskanslersämbetet inte tycker att åtgärderna är tillräckliga, återkallas examenstillståndet.
 • Universitetet/högskolan kan välja att själv lägga ner utbildningen.
 • Om det rör SLU, Försvarshögskolan eller ett universitet eller högskola som är enskild utbildningsanordnare, skickar Universitetskanslersämbetet uppföljningen för beslut till regeringen.

Mer information om enskilda utbildningsanordnare »

Indraget examenstillstånd under anmälningsperioden


Om ett universitet eller en högskola förlorar examenstillståndet för en utbildning under en antagningsomgång så stryks utbildningen ur anmälan. Det normala är att högskolan ställer in utbildningen och meddelar den sökande, antingen via Mina sidor på Antagning.se eller via ett speciellt utskick till hemadressen.

Det är klokt att anmäla sig till flera utbildningar, så att du har några att välja mellan om ditt förstahandsval får examenstillståndet indraget.

2013-03-22
Tipsa en vän

Fler liknande artiklar