Kvaliteten bedöms av en expertgrupp som ger betyg på en tregradig skala:

  • Mycket hög kvalitet: studenterna uppnår de utvärderade målen i examensbeskrivningen med god marginal.
  • Hög kvalitet: studenterna uppnår de utvärderade målen i examensbeskrivningen.
  • Bristande kvalitet: studenterna uppnår inte ett eller flera av de utvärderade målen i examensbeskrivningen.

Bedömargruppen ska också motivera varje omdöme.

Läs mer om hur en kvalitetsutvärdering går till på Universiteskanslersämbetets webbplats

Sidan uppdaterades 2014-12-01