När själva disputationen är avklarad avgör en betygsnämnd om doktoranden blir godkänd eller ej. En godkänd doktorand kan sedan begära ett examensbevis från lärosätet.

Betygsnämnd

Betygsnämnden avgör om doktoranden blir godkänd eller ej. Nämnden består av tre eller fem ledamöter som ska vara professorer eller docenter, men inte nödvändigtvis aktiva inom samma område som doktoranden.

Betygsnämnden utses av fakulteten utifrån förslag från ämnesföreträdarna inom högskolan. Normalt rekryteras majoriteten av betygsnämndens ledamöter från andra högskolor. Minst en av dem måste komma från en annan högskola. Ledamöterna ska inte ha otillbörligt nära relationer med avhandlingens respondent eller handledare.

Doktorandens handledare får endast ingå i nämnden om det finns synnerliga skäl. Opponenten och handledaren har rätt att delta i överläggningarna med betygsnämnden men får inte vara med i besluten.

Vanligtvis bedöms doktorsavhandlingar med något av betygen underkänd eller godkänd.

Examensbevis

Den som fått sin doktors- eller licentiatexamen godkänd ska på begäran få ett examensbevis från universitetet eller högskolan.

Promotion

Promotionen är den stora akademiska fest där alla doktorander som tagit sin examen under året får motta de så kallade insignierna: ring, diplom och hatt eller lagerkrans. Ringen och hatten får den nyblivna doktorn själv bekosta.

Sidan uppdaterades 2019-01-17