En licentiatexamen kan vara en egen examen eller en etapp i utbildningen på vägen mot en doktorsexamen.

Licentiatexamen består av  minst 120 högskolepoäng med en vetenskaplig uppsats om minst 60 högskolepoäng.

Det är möjligt att anta personer till forskarutbildning med licentiatexamen som slutmål. Denna möjlighet är i första hand skapad för att öka möjligheten för yrkesverksamma personer att vidareutbilda sig, men det förekommer att sökande antas till en forskarutbildning med licentiatexamen som slutmål trots att de egentligen vill doktorera.

För den som av någon anledning inte fullföljer sin forskarutbildning ända till doktorsexamen kan en licentiatexamen ett värdefullt bevis på en avslutad utbildning. Licentiatexamina är välkända inom näringslivet.

Att skriva en licentiatavhandling som ett steg på vägen mot en full doktorsavhandling tar naturligtvis extra tid, men det kan göra att de sista två åren blir mer effektiva.

Licentiatseminarium

Det är inte reglerat hur examinationen av den vetenskapliga uppsatsen om minst 60 högskolepoäng som ligger till grund för en licentiatexamen ska gå till.

Det är vanligt att licentianden håller ett så kallat licentiatseminarium och berättar om sitt arbete. De som lyssnar får framföra synpunkter och eventuell kritik – det blir som en minidisputation.

Det måste finnas en examinator som granskar uppsatsen. Många lärosäten har dessutom en opponent och en mer eller mindre formaliserad betygsnämnd.

Sidan uppdaterades 2019-01-17