Högskolan får anta doktorander med annan finansiering än doktorandanställning, utbildningsbidrag eller stipendier. Vanligen handlar det om studiemedel och olika former av extern finansiering.

Förutsättningen är att högskolan bedömer att finansieringen kan säkras under hela utbildningen och att studenten kan ägna så mycket tid åt utbildningen att den kan slutföras inom fyra år när det gäller licentiatexamen och åtta år när det gäller doktorsexamen.

Studiemedel

Studiemedel får inte lämnas för forskarutbildning om den studerande är eller har varit anställd som doktorand, eller har eller har haft utbildningsbidrag för doktorander (Studiestödslagen 3 kap 25 §).

I andra fall kan studiemedel vara berättigat för forskarutbildning. CSN gör en prövning av studieresultaten också för studenter i forskarutbildning. En doktorand med helt studiemedel räknas som heltidsstuderande vid beräkning av nettostudietiden.

Studiemedel ger inga sociala förmåner, förutom att bidragsdelen är pensionsgrundande. Det pensionsgrundande beloppet är 138 procent av bidraget, alltså knappt 25 000 kronor om året.

Tiden med studiemedel kan förlängas vid sjukdom. Får du studiemedel ska du därför alltid anmäla sjukdom till Försäkringskassan. Om du är sjuk längre än 30 dagar i följd avskrivs lånedelen från och med den 31:a dagen (alltså en karens på 30 dagar). Det är också viktigt att kunna styrka sjukdomen om du får problem att uppnå det nödvändiga studieresultatet, eller om du kommer upp i för många terminer. Försäkringskassan meddelar alla sjukperioder för studerande med studiestöd direkt till CSN.

Finansiering med studielån begränsar tiden med fördelaktigare finansiering. Studielån under två år gör att man inte kan ha doktorandtjänst längre än två år på heltid.

CSN

Försäkringskassan

Extern finansiering

Det är inte ovanligt att utbildningsbidrag, doktorandtjänster och stipendier finansieras av någon utanför högskolan. Externa finansiärer kan till exempel vara forskningsråd, forskningsstiftelser, sektorsorgan, Riksbankens jubileumsfond, näringslivet, kommuner och landsting. En stor del även av dessa pengar kommer alltså ur offentliga medel.

Regelverket för doktorander vilkas tjänster, bidrag eller stipendier är externt finansierade är detsamma som för dem som är finansierade med högskolans egna medel. Det är emellertid bara de som har utbildningsbidrag för doktorander som har rätt att efter ansökan anställas som doktorand när det enligt den individuella studieplanen återstår en utbildningstid som motsvarar tre års utbildning på heltid till doktorsexamen. Se 5 kap 4 § i högskoleförordningen.

Företagsdoktorander

Den kanske bästa ekonomiska situationen bland de forskarstuderande har företagsdoktoranderna. De har en anställning inom näringslivet men får bedriva studier inom den ordinarie tjänsten, med bibehållen lön. Vissa företagsdoktorander genomför hela utbildningen på sin arbetsplats, medan andra tillbringar mest tid vid det lärosäte där de antagits. Ofta har doktoranden en handledare på arbetsplatsen och en på institutionen.

Som företagsdoktorand får man möjlighet att kombinera erfarenheter och resurser från flera håll. Men det finns en risk att doktoranden blir trängd mellan två uppgifter – forskarens och medarbetarens. Det kan finnas en press att inrikta sig på frågor som ligger nära arbetsgivarens område.

Annan anställning

Högskolan får också anta sökande som har någon annan form av studiefinansiering. Enligt högskoleförordningen 5 kap. 8 § får högskolorna anställa assistenter, amanuenser och kliniska assistenter.

Assistent

En anställning som assistent får motsvara högst 40 procent av full arbetstid. Arbetet ska avse undervisning, administration eller medverkan i forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete. Bara den som får utbildningsbidrag för doktorander får anställas som assistent. Assistenter ska anställas tills vidare, dock längst ett år. Anställningen får förnyas.

Amanuens

En anställning som amanuens får motsvara högst 50 procent av full arbetstid. Arbetet ska avse undervisning, administration eller medverkan i forskning eller konstnärlig forskning. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens. Amanuenser ska anställas tills vidare, dock längst ett år. Anställningen får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får omfatta högst tre år.

Klinisk assistent

En klinisk assistent ska arbeta inom klinisk utbildning och forskning. Bara den som har avlagt läkar- eller tandläkarexamen, eller som redan har antagits till utbildning på forskarnivå inom medicin eller odontologi, får anställas som klinisk assistent. Kliniska assistenter ska anställas tills vidare, dock längst ett år. Anställningen får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får omfatta högst tre år.

Adjunkter, forskarassistenter och timlärare

Sedan 2011 har adjunkter, forskarassistenter och timlärare försvunnit som lärarkategorier i högskoleförordningen. Varje universitet och högskola har idag möjlighet att inrätta egna lärarkategorier. För att exempelvis tjänsten adjunkt ska existera krävs ett lokalt beslut på varje lärosäte, dels om att inrätta en tjänst, dels om vilken behörighet som krävs och vilka regler som gäller för anställningen.

Sidan uppdaterades 2019-01-18