Doktorandstudierna kan helt eller delvis finansieras genom stipendier. Det är den försörjningsform som ger sämst social trygghet, även om den disponibla inkomsten ofta är högre än utbildningsbidraget.

På vissa lärosäten är det relativt vanligt att stipendier används som studiefinansiering i forskarutbildningen, på andra lärosäten förekommer det inte alls. Stipendier inrättas ofta med medel från privata fonder och forskningsstiftelser.

Lärosätenas donationsmedel är i allmänhet öronmärkta för stipendier och kan därför inte användas för utbildningsbidrag eller anställningar. Några lärosäten använder stipendier för grundutbildning i forskningsförberedande syfte.

Flera lärosäten har ändrat sina riktlinjer och inrättar inte längre stipendier som studiefinansiering i forskarutbildningen. Att ersätta stipendier med utbildningsbidrag innebär inte någon större kostnadsökning för lärosätet. För doktoranderna blir nettoinkomsten i allmänhet betydligt lägre med utbildningsbidrag, men i gengäld får de en större social trygghet än stipendiater har.

År 2014 var åtta procent av de aktiva doktoranderna finansierade via stipendier. Stipendier är vanligare bland utländska doktorander än svenska.

Inga sociala förmåner

Det sociala skyddsnätet är mycket svagt för doktorander som finansieras genom stipendier. Stipendier ger inte några sociala förmåner över huvud taget utan alla försäkringar måste ordnas på egen hand.

Stipendier ska normalt inte vara ersättning för ett arbete. I vissa fall kan stipendier vara ett alternativ till lön och då ska det tas upp som inkomst av tjänst i deklarationen och beskattas. Endast stipendier som kan tas upp som inkomst av tjänst och beskattas är pensionsgrundande.

För den som under utbildningstiden har en annan anställning utanför högskolan gäller naturligtvis de socialförsäkringar som är kopplade till den anställningen.

SGI-skydd i vissa fall

Stipendier är inte sjukpenninggrundande. Men den som studerar utan att ha studiestöd eller utbildningsbidrag för doktorander kan i vissa fall ändå omfattas av så kallat SGI-skydd, vilket innebär att den sjukpenninggrundande inkomsten är vilande under studietiden.

Är du ledig från din anställning för studier inom det egna yrkesområdet har du SGI-skydd under hela studietiden. Är du inte ledig från en anställning, till exempel om du är arbetslös eller egen företagare, men ändå studerar inom ditt eget yrkesområde, kan du få SGI-skydd under högst ett år.

Sveriges Universitetslärarförbund, SULF, ger rådgivning till medlemmar om SGI-skydd och rätten till ersättning vid exempelvis sjukdom och föräldraledighet. SULF driver också i vissa fall medlemmars ärenden mot Försäkringskassan eller a-kassan.

SULF

Försäkringskassan

Många stipendier att söka

Det finns en uppsjö av olika stipendier som studenter och doktorander kan söka. Oftast är dessa stipendier utformade så att de riktar sig till ett ämnesområde och/eller ett speciellt ändamål.

Större lärosäten har ofta stipendieexpeditioner som kan ge närmare information och tips. Många fakulteter och institutioner har också speciella anslag som kan sökas för resor, konferenser och liknande.

Högskolornas webbplatser

Bra startsidor i jakten på stipendier finns exempelvis hos Göteborgs universitet, Stockholms universitet och Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT.

Göteborgs universitet

Stockholms universitet

STINT

Svenska institutet

Svenska institutet, SI, främjar och ger stöd till samarbete och utbyte inom utbildning och forskning mellan Sverige och andra länder. SI har många stipendieprogram både för svenska studenter och forskare som vill studera eller forska utomlands, och för utländska studenter och forskare som vill studera eller forska i Sverige.

Information om stipendieprogrammet för svenska studenter och forskare finns i SI:s Stöd- & stipendiedatabas, som man når via ingången Verksamhetsområden – Stipendier och bidrag på webbplatsen.

Svenska institutet

Study In Sweden

Sverige-Amerika Stiftelsen

Sverige-Amerika Stiftelsen har stipendier för forskarstudier (men även masterstudier och postdok) i USA och Kanada.

Sverige-Amerika Stiftelsen

American-Scandinavian Foundation

American-Scandinavian Foundation, ASF, har stipendier för svenska gästföreläsare till valfritt college i USA.

American-Scandinavian Foundation (på engelska)

Sidan uppdaterades 2019-01-18