Utbildningsbidrag får ges till den som antas eller har antagits till en forskarutbildning. Utbildningsbidraget finansierar den inledande forskarstudietiden och ska sedan övergå i en doktorandanställning.

Utbildningsbidrag används vid vissa fakulteter och institutioner för att finansiera den inledande tiden av forskarutbildningen. Sedan januari 2009 är utbildningsbidraget på 15 500 kronor i månaden vid heltidsstudier.

Utbildningsbidrag får enligt Förordning (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander lämnas till den som antas eller redan antagits till en utbildning på forskarnivå vid ett lärosäte som har staten som huvudman, eller Handelshögskolan i Stockholm.

En doktorand som har utbildningsbidrag ska, efter ansökan, anställas som doktorand senast när det enligt den individuella studieplanen återstår en utbildningstid som motsvarar tre års utbildning på heltid till doktorsexamen. Ansökan om doktorandanställning lämnas till rektor eller den instans som fått ansvaret delegerat till sig. Den individuella studieplanen utgör underlaget för beslutet om anställning som doktorand. Det är därför mycket viktigt att upprätta en studieplan och se över den minst en gång per år.

Utbildningsbidraget kan förlängas vid särskilda skäl. Läs mera under Rättigheter och stöd.

Förlängning av studietiden

Anställning som assistent

Det vanligaste arrangemanget när utbildningsbidrag används som finansieringsform är att doktoranden också anställs som assistent vid högskolan och tar på sig en viss institutionstjänstgöring i form av undervisning eller administrativa sysslor. En sådan anställning får motsvara högst 40 procent av full arbetstid. Utbildningsbidraget måste uppgå till minst 50 procent av en heltid.

Det är viktigt att skilja på arbetstid och studietid. En doktorand med utbildningsbidrag som undervisar eller utför någon annan typ av institutionstjänstgöring ska begära att få en assistenttjänst på deltid utöver bidraget. Se högskoleförordningen 5 kap. 8-12 §.

Begränsat socialt skydd

Utbildningsbidraget är skattepliktigt men inte sjukpenninggrundande och ger heller inga andra sociala förmåner. Det är först när utbildningsbidraget övergått i en doktorandanställning som doktoranden börjar omfattas av de sociala trygghetssystemen.

Sjukdom

Sjukdom måste anmälas till Försäkringskassan. Doktorander som får utbildningsbidrag behåller det om de är sjuka eller föräldralediga. Den som hade sjukpenninggrundande inkomst (SGI) innan utbildningsbidraget beviljades får som regel ha den vilande.

Semester

Utbildningsbidrag är ingen anställning. Därför finns heller ingen formellt reglerad semesterrätt. Ledighet bör i stället regleras i den individuella studieplanen. En semester på cirka fem veckor borde vara rimlig. Om det är svårt att komma överens med handledaren eller projektledaren om ledighet bör doktoranden kontakta prefekten eller annan ansvarig person för forskarutbildningen. Facket eller studentkåren kan också hjälpa till.

Graviditet

En doktorand som erbjuds anställning när hon är i senare delen av en graviditet och saknar vilande SGI bör kontakta Försäkringskassan för att få mer information om storleken på föräldrapenningen.

En doktorand som har utbildningsbidrag kombinerat med assistenttjänst kan få sjuk- eller föräldrapenning baserat på assistenttjänsten, om inkomsten uppgår till en viss procent av prisbasbeloppet.

På väg bort

Antalet doktorander som går på utbildningsbidrag minskar. År 2014 var det endast sex procent av alla aktiva doktorander som hade den finansieringsformen. Flera större lärosäten har fasat ut utbildningsbidragen till förmån för doktorandanställningar från dag ett, för att ge doktoranderna bättre arbetsvillkor och ökad trygghet.

Sidan uppdaterades 2018-10-09