Enligt högskoleförordningen kan studietiden förlängas om det finns särskilda skäl till det.

Särskilda omständigheter som kan ge rätt till förlängning av studietiden är exempelvis ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, tjänstgöring inom totalförsvaret eller förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer.

Kravet att forskarstudierna ska kunna genomföras på motsvarande fyra års heltidsstudier, eller — om en doktorand begär det — på deltid, dock lägst 50 procent av heltid, bygger på antagandet att inga allvarliga hinder uppstår under studietiden.

Men forskningsverksamhet är alltid ett risktagande där oförutsedda händelser inträffar. Bristande handledning, oväntade problem med den experimentella utrustningen eller empiriskt material som visar sig vara omöjligt att få fram är exempel på sådant som kan fördröja studierna. Även om dessa företeelser är allvarliga så ger de inte per automatik rätt till en förlängd utbildningstid.

Läs mera om resursindragning i högskoleförordningen 6 kap. 30 §.

Sidan uppdaterades 2016-03-17