Rektor kan besluta att en doktorand som åsidosätter sina åtaganden fråntas handledning och andra resurser. I undantagsfall kan en forskarstuderande som bedöms som olämplig till och med bli avstängd från utbildningen.

Den doktorand som inte lyckats genomföra det som står i den individuella studieplanen måste diskutera situationen med sin handledare. Det kan vara nödvändigt att revidera planen så att den blir mer realistisk.

Om en doktorand i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen kan rektor besluta att frånta doktoranden handledning och andra resurser. Doktoranden och handledaren har rätt att yttra sig innan beslutet fattas. Prövningen ska grundas på deras redogörelser och annan tillgänglig information. Bedömningen ska också väga in hur väl lärosätet har fullgjort sitt åtagande enligt studieplanen. Beslutet ska vara skriftligt och motiverat.

För den som har en doktorandanställning eller får utbildningsbidrag kan inte resurserna dras in under ett pågående förordnande, vilka löper ett eller högst två år i taget. När beslut har fattats dras resurserna in så snart förordnandet går ut.

Indragningsbeslut kan överklagas

Rektors beslut att dra in resurser för en doktorands forskarutbildning kan enligt högskoleförordningens 12 kap 2 § p. 5 överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH. Överklagandenämndens beslut får däremot inte överklagas.

Överklagandenämnden för högskolan

Även efter rektors beslut om indragning av resurser är doktoranden fortfarande antagen och kan få tillbaka rätten till handledning efter ansökan hos rektor, om denna bedömer att doktoranden efter en viss tid uppvisar studieresultat av beaktansvärd kvalitet och omfattning, eller om doktoranden på något annat sätt kan göra sannolikt att han eller hon kan fullgöra sina åtaganden. Doktoranden kan också studera vidare på egen hand och slutligen ansöka om att få lägga fram sin avhandling.

Ett avslag på en begäran att återfå resurserna kan överklagas.

Uppsägning på grund av pengabrist

En forskarstuderande med anställning som doktorand kan dessutom enligt arbetsrättsliga bestämmelser sägas upp på grund av pengabrist. Detta är mycket ovanligt. De flesta lärosäten tar ansvar för att doktoranden får fullfölja sin utbildning. Uppsägningstiden avgörs av anställningstiden men är minst en månad.

Du kan läsa mer om uppsägning i Lagen om anställningsskydd, LAS, och i de kollektivavtal som gäller alla statligt anställda.

Villkorsavtal på Arbetsgivarverkets webbplats

Villkorsavtal-T på Arbetsgivarverkets webbplats

Avskiljning

I undantagsfall kan en forskarstudent tvingas från sin utbildning på grund av att han eller hon är olämplig eller inte klarar av att fortsätta. Processen kallas avskiljning. Enligt högskolelagen får det bara ske i de fall då studenten lider av psykisk störning, missbrukar alkohol eller narkotika, eller har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet – men då endast om det finns en påtaglig risk att studenten under utbildningen kan komma att skada annan person eller värdefull egendom.

Frågan om avskiljande prövas av Högskolans avskiljandenämnd, HAN. Nämndens beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Högskolans avskiljandenämnd

Sidan uppdaterades 2015-08-25