Med avhandlingen ska doktoranden visa förmåga att genom egen forskning bidra till kunskapsutvecklingen och föra forskningen framåt. Det finns två huvudtyper av avhandlingar: monografier och sammanläggningsavhandlingar.

Doktorsavhandlingen presenterar forskningsresultaten och är också ett bevis på doktorandens förmåga att som självständig forskare formulera och behandla vetenskapliga problem. Det vanligaste är att doktoranden arbetar individuellt med sin avhandling.

Det finns två typer av doktorsavhandlingar: monografier och sammanläggningsavhandlingar.

Monografier

Monografier är avhandlingar skrivna som enhetligt sammanhängande verk. Det är den vanligaste avhandlingsformen inom de icke-laborativa ämnena. Humanister, teologer och jurister skriver så gott som uteslutande monografier.

Sammanläggningsavhandlingar

Sammanläggningsavhandlingar består av ett antal artiklar. Ungefär två tredjedelar av avhandlingarna har den här formen. Inom de laborativa och kliniska fakulteterna skrivs nästan uteslutande sammanläggningsavhandlingar.

En del av de artiklar som ingår i en avhandling kan ha författats av flera personer, men doktoranden ska normalt vara huvudförfattare till en väsentlig del av avhandlingen. Sammanfattningen skrivs i de flesta fall självständigt och bör formuleras så att den blir tillgänglig även för andra än specialister inom avhandlingsområdet.

Tre till sex pek

Publicerade artiklar kallas inom medicin och naturvetenskap för pek eller delarbete. För att en sammanläggningsavhandling ska få läggas fram måste den normalt innehålla tre till sex pek. Sex pek betraktas som mycket. Dessutom räknas det som en större merit att ha en avhandling med fyra artiklar och utöver det två artiklar som är publicerade på annat ställe. Kritiker menar att större vikt borde läggas vid innehållet i det som publiceras än vid antalet artiklar.

Referee-granskning och peer review

Artiklarna publiceras i referee-granskade tidskrifter och utsätts alltså för peer review, det vill säga kollegial bedömning. Referee-granskning betyder att en eller flera sakkunniga granskar texten. Peer review innebär att en eller flera forskare granskar en annan forskares arbete. Den kontinuerliga kvalitetskontrollen gör att disputationen inte blir lika avgörande som när en monografi läggs fram.

Avhandlingens betydelse

Är doktorsavhandlingen ett livsverk eller en del av en utbildning och en första större forskningsuppgift? Diskussionen har svängt fram och tillbaka, men det senare synsättet har kommit att dominera allt mer. Doktorandreformen 1998 understryker att det handlar om en utbildning som inte ska dra ut på tiden. En doktorsexamen är ett slags bevis på doktorandens kapacitet att genomföra en utbildning på forskarnivå.

Numera talas det också allt oftare om att det viktigaste resultatet från forskarutbildningen är den självständiga forskaren snarare än doktorsavhandlingen. Forskarutbildningen ska ge doktoranden färdigheter som kan användas såväl inom akademin som utanför.

Sidan uppdaterades 2019-01-17