I samband med antagningen får alla doktorander en eller flera handledare. Deras uppgift är att lotsa doktoranden hela vägen genom forskarutbildningen.

Professorer och lektorer med docentkompetens har forskarhandledning som en av sina arbetsuppgifter. Det är viktigt att handledaren är en aktiv forskare så att doktoranden kan få insikt i forskningsfronten.

Handledningen och hur handledaren utses skiljer sig väsentligt mellan olika lärosäten och ämnen. Enligt högskoleförordningen ska det utses minst två handledare för varje doktorand, varav en blir huvudhandledare. Utöver det kan en eller flera biträdande handledare utses.

Det biträdande handledarskapet är inte alltid så formaliserat, utan doktoranden kan i princip knyta hur många biträdande handledare till sig som helst. Doktorander som omger sig med ett nätverk av stödpersoner blir mindre sårbara.

Klargör förväntningar

Ta kontakt med den institution där du vill studera redan före antagningen och försök få träffa den person som troligen blir din handledare. Doktoranden och handledaren kommer att arbeta tillsammans under en lång period, ofta intensivt och under stor press. Det är därför viktigt att doktoranden och handledaren har ett stort förtroende för varandra.

Det är bra att tidigt klargöra vilka krav och förväntningar som doktoranden och handledaren har på varandra. Den individuella studieplanen bör innehålla riktlinjer för samarbete och åtaganden. Om någon part inte uppfyller sin del kan det tas upp vid den årliga genomgången av den individuella studieplanen.

Det finns inga regler som stipulerar exakt hur mycket handledning en doktorand har rätt till. Vissa institutioner har satt upp egna riktlinjer för hur många handledartimmar som doktoranderna är berättigade till. Antalet överenskomna timmar bör anges i den individuella studieplanen, så att den kan åberopas om doktoranden upplever sig inte få den överenskomna hjälpen.

Doktoranden kan inte förvänta sig att handledaren ska ställa upp när som helst och utan förvarning. Däremot ska doktoranden till exempel kunna räkna med regelbundna möten, att få synpunkter på material inom rimlig tid och att handledaren informerar om längre frånvaro och liknande.

Handledarens roll

Handledarens främsta uppgift är att hjälpa doktoranden att utvecklas till en självständig forskare med ett vetenskapligt förhållningssätt. Handledarens roll skiljer sig beroende på ämne och den enskilde doktorandens behov.

Inom de laborativa fakulteterna är det vanligt att doktoranden erbjuds att bli medlem i ett redan pågående forskningsprojekt, och får då den forskare som leder projektet som handledare. I dessa fall blir handledningen ofta konkret och handfast.

Inom humaniora och samhällsvetenskaperna blir handledaren mera en diskussionspartner, någon att bolla idéer, texter, frågeställningar och avgränsningar med.

Täta kontakter i början…

Kontakten mellan doktoranden och handledaren förändras beroende på var i utbildningen doktoranden befinner sig. Ofta är kontakterna intensivast i början, när ämne ska väljas och studierna läggas upp, samt i slutet av utbildningen då avhandlingen ska slutföras och disputationen planeras.

Handledaren bör försäkra sig om att doktoranden så snart som möjligt kommer igång med studierna. Det är också handledarens ansvar att avhandlingsämnet är realistiskt och att forskningsprojektet är genomförbart.

Handledaren ska även

  • Granska manuskript och annat material.
  • Rekommendera kurser och relevant litteratur.
  • Lära doktoranden forskningsetik
  • Hjälpa till att etablera kontakter med andra institutioner i Sverige och utomlands.
  • Medverka till att doktoranden kan delta i internationella konferenser.
  • Rekommendera fonder att söka anslag från.

…och mot slutet

Mot slutet av avhandlingsarbetet måste handledaren avsätta tid åt att läsa och granska avhandlingsmanuskriptet. Handledaren måste också förbereda doktoranden på själva disputationsakten och försvaret av avhandlingen.

Handledaren har ett stort ansvar för avhandlingens slutgiltiga utformning och för att inte släppa fram doktoranden till disputation om avhandlingen inte håller en god vetenskaplig kvalitet.

Läs mera om disputationen under fliken Examen.

Disputationen

Rätt att byta handledare

En doktorand har enligt högskoleförordningen rätt att byta handledare. Läs mera om handledarbyte under Rättigheter och stöd.

Byta handledare

Sidan uppdaterades 2019-01-17