Forskarutbildningen omfattar 4 års heltidsstudier och leder till en doktorsexamen. Du läser kurser och genomför ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en licentiatuppsats eller doktorsavhandling.

Har du pluggat några år och hittat ett ämne som du vill fördjupa dig i? Då kan forskarutbildningen vara något för dig.

Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsprojekt som resulterar i en doktorsavhandling.  De flesta doktorander har en doktorandanställning vilket är en tidsbegränsad anställning medan du går forskarutbildningen. Som doktorand undervisar du ofta på grund- och avancerad nivå.

Tidsåtgång

En forskarutbildning som avslutas med en doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng, motsvarande fyra år. En utbildning som leder till en licentiatexamen omfattar minst 120 högskolepoäng, motsvarande två år.

Nettostudietiden är den tid som aktivt ägnas åt forskarstudierna. År 2014 var den genomsnittliga nettostudietiden för doktorander som avlade en doktorsexamen 4,2 år, och för doktorander som avlade en licentiatexamen 2,6 år.

Bruttostudietiden är den totala studietiden utan hänsyn tagen till grad av aktivitet. För dem som avlade en doktorsexamen 2014 var bruttostudietiden i genomsnitt 11 terminer, vilket motsvarar 5,5 år. För licentiatexamen var bruttostudietiden i genomsnitt 7 terminer, eller 3,5 år.

Att bruttostudietiden är så mycket längre beror på att många doktorander inte ägnar sig åt forskarstudier på heltid. Det är exempelvis vanligt att man har en institutionstjänstgöring på 20 procent parallellt med utbildningen. Studieuppehåll, på grund av föräldraledighet, sjukdom eller liknande, är andra anledningar till förlängd bruttostudietid.

Medianåldern 2014 för en nyutexaminerad doktor var 34 år och för en licentiat 31 år.

Vad tycker doktorander?

Doktorandspegeln är Universitetskanslersämbetets enkätundersökning om hur doktorander upplever sina studier. Syftet är att ge en nationell bild av forskarutbildningen. Den redovisar bland annat vad doktorander tycker om kvaliteten på kurser, hur handledningen fungerar, hur de försörjer sig och hur de upplever stress. Tankar om framtiden och vilket sammanfattande omdöme de vill ge sin utbildning ingår också.

Doktorandspegeln har genomförts 2003, 2008 och 2016.

Doktorandspegeln 2016

Sidan uppdaterades 2017-09-25