KVANTITATIV DEL 1

DTK

Anställda i utlandsägda företag

Statistiska centralbyrån (SCB): Utländska företag 2012. Tillväxtanalys 2013:06.

Hämtat 2018-08-20 från
www.tillvaxtanalys.se/download/18.5d9caa4d14d0347533becdc5/1430999256801/statistik_2013_06.pdf


Berggrund och jordarter på Öland

Lundqvist, Gösta: ”Ölands jord och grund” i Natur på Öland, red. Rikard Sterner och Kai-Curry Lindahl. Svensk Natur. Stockholm, 1955.

Svenskars internetanvändning

Statistiska centralbyrån: IT bland individer 2010, publ. 22 oktober 2010. Hämtat 2018-08-20 från www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Levnadsforhallanden/Levnadsforhallanden/ITbland-individer/15269/15276/Behallare-for-Press/IT-bland-individer-2010/

Folkbibliotekens utlåning
Kulturrådet. Folkbibliotek 2008. Kulturen i siffror 2009:2. Hämtat 2018-08-20 från www.kulturradet.se/documents/publikationer/2009/folkbibliotek/folkbibliotek_2008.pdf


KVANTITATIV DEL 2

DTK

Nationalparker och naturreservat

Skogsstyrelsen. Skogsstatistisk årsbok 2012: 5. Skogens mångfald och skydd. Hämtat 2018-08-20 från www.skogsstyrelsen.se/globalassets/statistik/historisk-statistik/skogsstatistisk-arsbok-2010-
2014/skogsstatistisk-arsbok-2012.pdf

Konsumtion av frukt och grönt

Jordbruksverket. Statistikrapport 2013:4 – Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. Hämtat 2018-08-20 från
www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Livsmedel/Statistikra
pport2013_4/201304.pdf

Meritvärde och behörighet bland niondeklassare i Sverige

Skolverket. PM – En beskrivning av slutbetygen i grundskolan våren 2011. Dnr 71-2011:14. Hämtat 2018-08-20 från www.skolverket.se/publikationer?id=2695

Export och import av varor

Statistiska centralbyrån. Utrikeshandel med varor: ”Export och import fördelade på världsdelar” januari–februari 2009.

VERBAL DEL 1

LÄS

Kort text

Fördomar om fetma

Hansson, Lena M: ”Obesity and stigma. Studies on children, adults and health care professionals” i Socialmedicinsk tidskrift nr 1/2011

Långa texter

Det bästa

Solomon, Kim: ”Det Bästa iscensatte efterkrigstidens politiska debatt” i Svenska Dagbladet 8/4 2001

Tio år eller livstid

Zila, Josef: ”Fängelse i tio år eller livstids straff?” i Svensk juristtidning nr 7/2007

MEK

I skafferiet stod också separatorn …

Triberg, Anna & Kallhed, Eva: Nostalgiboken, Bokförlaget DN, 2007.

Min musik har en ____ och ärlighet. …

Hellqvist, Pierre: ”Ärlighet varar längst” i Sonic nr 73, 2014.

De mest gynnsamma förhållandena …

Thunberg, Fredrik: ”Naturens egna rulltårtor” i Skånska Dagbladet 16/8 2009 – Hämtad 2017-12-13 från www.skd.se/2009/12/16/naturens-egna-rulltartor/

En bedömare tror att det kan bli svårt …

Lewan, Mats: ”Svenska bankerna jagas av teknikbolagen” i Ny Teknik 18/6 2015. Hämtad 2017-12-13 från www.nyteknik.se/nyheter/svenska-bankerna-jagas-av-teknikbolagen-6393021

Boken fokuserar på de sajter och forum …

Reuterswärd, Herman: recension av boken Skrivbordskrigarna i Scoop nr 1/2013.

En av anledningarna till att bipolär sjukdom …
”Att söka professionell hjälp?” från boken Att lära sig leva med bipolär sjukdom. Red. Arteel, Paul; Goikolea, Jose Manuel; Gismondi, Rosa; Lose, Jean Yves; Hunter, Mark. Otsuka Pharma Scandinavia AB, 2012. Hämtat 2017-12-13 från www.bipolarguiden.se/3-att-soka-professionell-hjalp/

Underleverantören har under sommaren…

Olsson, Jojje: ”Lång väg kvar för Japan” i tidskriften Arbetsmarknaden nr 5/2011. s. 10.

Det är av yttersta ____ för företaget att …

Engfors, Tommy: ”Så sätter du stopp för lösenordsslarvet” i TechWorld nr 2/2011, s. 13. Hämtad 2017-12-13 från techworld.idg.se/2.2524/1.374861/sa-satter-du-stopp-for-losenordsslarvet

På sin målning av ett balsällskap …

Krönika över 20:e århundradet, sid 5. Red. Margareta Söderberg. Bonnier Fakta Bokförlag, 1988.

I tarmslemhinnan finns ett barriärsystem…

Jacobsson, Iréne: ”Födoämnesreaktioner” i Lindberg, Tor & Lagercrantz Hugo (red): Barnmedicin.
Studentlitteratur, 1999.

VERBAL DEL 2

LÄS

Kort text

Vindar och stormar

Ljunggren, Lars: ”Vindars och stormars ekologiska betydelse” i Biologen nr 4/2010

Långa texter

Skolan och Strindberg

Hamrén, Henrik: ”I titanens fladdrande skugga” i Dagens Forskning 12–13 augusti 2002

Hälsa, vård och tillväxt

Bergström, Gina: ”Hälsa, vård och tillväxt. Välfärdspolitiska rådets rapport 2004” i Socialmedicinsk tidskrift nr 1/2006

MEK

Om ni vill något annat än att tillgångarna …

”Gift eller sambo – vad är skillnaden” i Svenska Dagbladet (osignerat, sponsrat innehåll).

Historiskt sett har tillväxttakten ____ med ökningen av …

Tovatt, Lorentz: ”Gärna tillväxt – men inte på planetens bekostnad” på DN Debatt 23/11 2014.

Hämtad 2017-12-13 från www.dn.se/debatt/garna-tillvaxt-men-inte-pa-planetens-bekostnad/

Med ____ stora som Duploklossar ser text-tv …

Nordström, Andreas: ”Kärleken till text-tv är blind” i Dagens Nyheter 19/9 2014. Hämtad 2017-12-13 från www.dn.se/ekonomi/karleken-till-text-tv-ar-blind/

Analyser av bronset visar också att förhållandet …

Klynne, Allan: Kleopatra – liv och legend, sid. 237. Norstedts, 2009.

Ofta söker konsthistoriker djupa svar i verken …

Schibli, Martin: ”Figurativ flitig föregångare” i Helsingborgs Dagblad 10/6 2007. Hämtad 2017-12-13 från www.hd.se/2007-06-10/figurativ-flitig-foregangare

Flera systemfel borde rättas till. Ett är att …

Osignerad ledare: ”Att ta från de fattiga” i Dagens Nyheter 8/5 2016. Hämtad 2017-12-13 från www.dn.se/ledare/huvudledare/att-ta-fran-de-fattiga/

Dessa journalister lever under ständig övervakning …

Kleberg, Carl Frid & Edström, Martin: ”Farligt förtroende” i Scoop nr 1/2013.

Sköterskan harklade sig för att få Marias …

Janson, Anna: Skymningens barfotabarn. Norstedts, 2014.

Vetenskapliga tidskrifter vill hellre publicera …

Bojs, Karin: ”Mindre än hälften av resultaten stod sig i andra försöket i Dagens Nyheter 30/8 2015.

Hämtat 2017-12-13 från www.dn.se/nyheter/vetenskap/karin-bojs-mindre-an-halften-av-resultatenstod-sig-i-andra-forsoket

Inget annat språk har ____ så många andraspråkstalares…

Parkvall, Mikael: Lagom finns bara i Sverige – och andra myter om språk. Telegram Bokförlag/Schibsted Förlagen/Stevali, 2009.

Sidan uppdaterades 2021-06-10