Högskoleprovet 2018-10-21

Provpass 2

  • Alla svar ska föras in i svarshäftet inom provtiden.
  • Markera dina svar tydligt i svarshäftet.
  • Du får använda provhäftet som kladdpapper.
  • Om du inte kan lösa en uppgift, försök då att bedöma vilket svarsförslag som verkar mest rimligt.
  • Du får inget poängavdrag om du svarar fel.
  • På nästa sida börjar provet, som innehåller 40 uppgifter.
  • Provtiden är 55 minuter.

Kvantitativ del

Detta provhäfte består av fyra olika delprov. Dessa är XYZ (matematisk problemlösning), KVA (kvantitativa jämförelser), NOG (kvantitativa resonemang) och DTK (diagram, tabeller och kartor). Anvisningar och exempeluppgifter finner du i ett separat häfte.

Prov  Antal uppgifter  Uppgiftsnummer  Rekommenderad provtid
XYZ  12 1–12 12 minuter
KVA  10 13–22 10 minuter
NOG  6 23–28 10 minuter
DTK  12 29–40 23 minuter

Börja inte med provet förrän provledaren säger till!

Tillstånd har inhämtats att publicera det upphovsrättsligt skyddade material som ingår i detta prov.

DELPROV XYZ – MATEMATISK PROBLEMLÖSNING

1.

Vilket uttryck betecknar produkten av 14 och summan av 46 och 35?

A 14 × 46 + 35 

B 14 / (46 + 35)

C 14 × (46 + 35)

D 14 (46 + 35)

2.

Vad är 0,2 % av 50?

A 0,01

B 0,1

C 1

D 10

3.

Linjen y = kx + m är inritad i ett koordinatsystem.

Vilket värde har riktningskoefficienten k?

A -1/2

B 1/2

C -2

D 2

4.

x × (y+1) = (x+1) × y

Vilket svarsalternativ är korrekt?

A x = y + 1

B x = - y 

C x = y

D x = 1/y

5.

För funktionen ƒ gäller att f(x) = x2 = och 0 ≤ x ≤3.

Vilken värdemängd har funktionen?

A -9 ≤  ƒx ≤ 9 

B -3 ≤  ƒx ≤ 3 

C -0 ≤  ƒx ≤ 3 

D 0 ≤  ƒx ≤ 9 

6.

Med hjälp av lika stora kvadrater bildas figurer enligt mönstret nedan. Antalet kvadrater i figurerna bildar en aritmetisk talföljd.

Hur många kvadrater finns det i figur 150?

A 298

B 299

C 300

D 301

7.

(16/9) × -(2/3) = 2/3

Vad är x?

A 0

B 1/2

C 3/4

D 4/3

8.

Vad är sidlängden x?

A 3 cm

B √18 cm

C 3,5 cm

D √20 cm

9.

a och b är två på varandra följande heltal.

Hur stor är sannolikheten att a + b är jämnt delbart med 2?

A 0

B 0,25

C 0,5

D 1

10.

En rektangel med längden 2 dm och bredden 5 cm utgör basytan av ett rätblock som har höjden 3 m.

Vilken volym har rätblocket?

A 30 cm3

B 30 dm3

C 300 cm3

D 300 dm3

11.

Vilket svarsalternativ ger alla lösningar till olikheten 3x - 8 <2x+4 ?

A x < 12

B x > 12

C x < -4

C x > -4

12.

Vilket svarsalternativ är ett heltal?

A √72 + √9 

B √72 - √8 

C √72 × √9 

D √72 / √8 

DELPROV KVA – KVANTITATIVA JÄMFÖRELSER

13.

x > 1

Kvantitet I: x5
Kvantitet II: x4

A I är större än II

B II är större än I

C I är lika med II

D informationen är otillräcklig

14.

 

Kvantitet I: x
Kvantitet II: 80°

A I är större än II

B II är större än I

C I är lika med II

D informationen är otillräcklig

15.

Kvantitet I: (1/28)+(1/14)+(1/7)+(1/4)+(1/2)

Kvantitet I: 55/56

 

A I är större än II

B II är större än I

C I är lika med II

D informationen är otillräcklig

16.

3(x-1)=18

6(y-x)=18

A I är större än II

B II är större än I

C I är lika med II

D informationen är otillräcklig

17.

I rektangeln ABCD finns ett skuggat område.

Kvantitet I: Omkretsen av rektangeln ABCD

Kvantitet II: Omkretsen av det skuggade området

A I är större än II

B II är större än I

C I är lika med II

D informationen är otillräcklig

18.

x, y, z och w är fyra positiva tal sådana att x < y < z < w.

Medianen av x, y och z är 7.

Medianen av y, z och w är 13.

Kvantitet I: Medianen av y och z

Kvantitet II: 11

 

A I är större än II

B II är större än I

C I är lika med II

D informationen är otillräcklig

19.

Kvantitet I: √5/9

Kvantitet II: 2/3

 

A I är större än II

B II är större än I

C I är lika med II

D informationen är otillräcklig

20.

Kvantitet I: 21 % av 2482

Kvantitet II: 42 % av 1241

 

I är större än II

B II är större än I

C I är lika med II

D informationen är otillräcklig

21.

För funktionen ƒ gäller att ƒ (x) = 4x +15 och a > 0.

Kvantitet I: f(-a)-f(a)

Kvantitet II: 0

 

A I är större än II

B II är större än I

C I är lika med II

D informationen är otillräcklig

22.

David är 8 år äldre än Frida. Edvin är 11 år.

Kvantitet I: Summan av Edvins ålder och Fridas ålder

Kvantitet II: Davids ålder

A I är större än II

B II är större än I

C I är lika med II

D informationen är otillräcklig

DELPROV NOG – KVANTITATIVA RESONEMANG

23.

På ett bord ligger två blyertspennor, en gul och en brun.

Hur många centimeter längre är den gula pennan än den bruna?

(1) Pennornas sammanlagda längd är 21 cm.

(2) Den gula pennan är 15 cm lång. Den bruna pennan är 0,4 gånger så lång som den gula pennan.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2)

B i (2) men ej i (1)

C i (1) tillsammans med (2)

D i (1) och (2) var för sig

E ej genom de båda påståendena

24.

Vilket värde har x?

(1) x + y = 26

(2) 3x + 2y = 39
y = 39

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2)

B i (2) men ej i (1)

C i (1) tillsammans med (2)

D i (1) och (2) var för sig

E ej genom de båda påståendena

25.

En affär säljer strömbrytare styckvis. Om man köper färre än tio så gäller ett visst pris, och om man köper tio eller fler så får man 8 % rabatt på det totala priset.

Hur mycket kostar det att köpa 16 strömbrytare vid ett och samma tillfälle

(1) Det kostar 479,20 kr att köpa 8 strömbrytare.

(2) Om man köper 10 strömbrytare så får man 47,92 kr i rabatt.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2)

B i (2) men ej i (1)

C i (1) tillsammans med (2)

D i (1) och (2) var för sig

E ej genom de båda påståendena

26.

I ett stall finns det tre boxar bredvid varandra med en häst i vardera boxen: en hingst, ett sto och ett föl. Hästarna har varsin färg: brun, svart och vit. I mitten står stoet.

Vilken färg har fölet?

(1) Hingsten är svart och står bredvid den bruna hästen.

(2) Stoet, som står till höger om hingsten, är inte vitt.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2)

B i (2) men ej i (1)

C i (1) tillsammans med (2)

D i (1) och (2) var för sig

E ej genom de båda påståendena

27.

Eva köper en lott i ett lotteri.

Hur stor är sannolikheten att lotten är en vinstlott?

(1) Andelen nitlotter är 80 procent.

(2) Det finns 250 lotter i lotteriet.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2)

B i (2) men ej i (1)

C i (1) tillsammans med (2)

D i (1) och (2) var för sig

E ej genom de båda påståenden

28.

Utanför en skolbyggnad finns det en cykelparkering med ett antal cyklar.

Hur många cyklar finns det på parkeringen?

(1) 19 av cyklarna har pakethållare och 13 av cyklarna har fotbroms.

(2) 11 cyklar har varken pakethållare eller fotbroms.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2)

B i (2) men ej i (1)

C i (1) tillsammans med (2)

D i (1) och (2) var för sig

E ej genom de båda påståendena

DELPROV DTK – DIAGRAM, TABELLER OCH KARTOR

Anställda i utlandsägda företag

29.

För hur många av de redovisade åren gäller att antalet anställda i utlandsägda företag minskade jämfört med närmast föregående år?

A 5

B 6

C 7

D 9

30.

Vilket år var antalet anställda i utlandsägda företag 400 000–600 000 och utgjorde 15–20 procent av näringslivets samtliga anställda?

A 1998

B 1999

C 2000

D 2001

31.

Studera hur många anställda i utlandsägda företag det fanns 1993 samt hur stor andel av näringslivets samtliga anställda de utgjorde.

Hur många anställda fanns det totalt inom näringslivet i Sverige detta år?

A 230 000

B 1 575 000

C 2 050 000

D 2 850 000

Berggrund och jordarter på Öland

32.

Om man delar Öland i höjd med Borgholm i en nordlig och en sydlig del, vilken berggrund är då vanligast i den nordliga respektive sydliga delen?

A Ortocerkalk (yngre) respektive Ortocerkalk (äldre)

B Ortocerkalk (yngre) respektive Chasmopskalk

C Ortocerkalk (äldre) respektive Ortocerkalk (yngre)

D Chasmopskalk respektive Ortocerkalk (äldre)

33.

Vilka två jordarter förekommer närmast Ölands östkust rakt öster om Mörbylånga?

A Myr samt morän

B Myr samt hällmark

C Sand och grus samt morän

D Sand och grus samt hällmark

34.

För vilken ort gäller att den ligger i ett område med ölandicusskiffer och att närmaste förekomst av chasmopskalk finns cirka 70 km fågelvägen från orten?

A Borgholm

B Degerhamn

C Färjestaden

D Mörbylånga

Svenskars internetanvändning

Uppgifter

35.

I vilken kategori noterades den största skillnaden i antal mellan män och kvinnor?

A 16–24-åringar som använde internet i skolan

B 25–34-åringar som använde internet på arbetsplatsen

C 25–34-åringar som använde internet på annan plats

D 35–44-åringar som använde internet på annan plats

36.

I totalgruppen var de som använde internet hemma ungefär tre gånger så många som de som använde internet i någon annans hem.

Vilken åldersgrupp var mest lik totalgruppen i detta avseende?

A 16–24-åringar

B 25–34-åringar

C 35–44-åringar

D 45–54-åringar

37.

Hur stor andel av alla som använde internet på arbetsplatsen var under 45 år?

A 78 procent

B 58 procent

C 48 procent

D 28 procent

Folkbibliotekens utlåning

Uppgifter

38.

Vilket av följande år avses?

Antalet boklån totalt var mindre än 70 miljoner och antalet utlån av AV-medier ökade med en miljon jämfört med året innan.

A 1991

B 1993

C 1994

D 1996

39.

I folkbibliotekens bokbestånd fanns 2008 cirka 40 miljoner böcker.

Hur många gånger i genomsnitt lånades en bok ut detta år?

A 0,70 gånger

B 1,10 gånger

C 1,45 gånger

D 1,85 gånger

40.

Hur många av boklånen år 2000 var utlån av barnböcker?

A Fem av tio

B Fyra av tio

C Tre av tio

D Två av tio

PROVET ÄR SLUT. FINNS TID ÖVER, KONTROLLERA DINA SVAR.

Sidan uppdaterades 2021-06-11