Högskoleprovet 2018-10-21

Provpass 4

  • Alla svar ska föras in i svarshäftet inom provtiden.
  • Markera dina svar tydligt i svarshäftet.
  • Du får använda provhäftet som kladdpapper.
  • Om du inte kan lösa en uppgift, försök då att bedöma vilket svarsförslag som verkar mest rimligt.
  • Du får inget poängavdrag om du svarar fel.
  • På nästa sida börjar provet, som innehåller 40 uppgifter.
  • Provtiden är 55 minuter.

Kvantitativ del

Detta provhäfte består av fyra olika delprov. Dessa är XYZ (matematisk problemlösning), KVA (kvantitativa jämförelser), NOG (kvantitativa resonemang) och DTK (diagram, tabeller och kartor). Anvisningar och exempeluppgifter finner du i ett separat häfte.

Prov  Antal uppgifter  Uppgift nummer  Rekommenderad provtid
XYZ  12 1–12 12 minuter
KVA  10 13–22 10 minuter
NOG  6 23–28 10 minuter
DTK  12 29–40 23 minuter

Börja inte med provet förrän provledaren säger till!

Tillstånd har inhämtats att publicera det upphovsrättsligt skyddade material som ingår i detta prov.

 

DELPROV XYZ – MATEMATISK PROBLEMLÖSNING

1. Vilket av svarsalternativen motsvarar uttrycket x2 × × x4?

A x6

B x7

C x8

D x16

 

2. Vilket svarsalternativ motsvarar en punkt som inte är markerad i koordinatsystemet nedan?

A (-2, 1)

B (-1, 2)

C (1, -2)

D (2, -1)

 

3. 1 < a < b < c

Vilket av svarsalternativen är större än 1?

 

A  (b+c)/a

B (a+b)/(b+c)

C (b-a)/(c-a)

D (a×b)/(b×c)

 

 

4. L1 och L2 är parallella linjer. Hur stor är vinkeln x?

A 50°

B 60°

C 70°

D 80°

 

5. Vad är (4/9)/(8/3)?

A 1/6

B 27/32

C 32/27

D 6

 

 

6. De sex talen 5, 15, 17, 23, x och y har medelvärdet 11. Vad är medelvärdet av talen x och y?

A 1

B 3

C 6

D 9

 

7. Vilket av svarsalternativen motsvarar förhållandet 6:7?

A 36:49

B 67:76

C 120:140

D 330:390

 

8. Vilket av svarsalternativen motsvarar uttrycket x - (y+x) - y?

A 2x-2

B 2x

C -2y

D 0

 

9. Summan av tre på varandra följande heltal är 96. Vad är produkten av det minsta och det största talet?

A 992

B 1023

C 1056

D 1096

 

10. f(x) = 3x + m där m är en konstant.

Vad är f (a+1) -f (a)?

A 1

B a

C m

D 3

 

11. Vad är (1,2 × 1016-4×1015) / (2×1013)?

A -1,4 × 1014

B -1,4 × 102

C 40

D 4 ×102

 

 

12. Tre linjer och en cirkel avgränsar den skuggade ytan i figuren. Vilken area har den skuggade ytan?

 

A x2 + πx/2

B 2x2 - πx/2

C x2 + πx2/4

D 2x2 - πx2/4

 

DELPROV KVA – KVANTITATIVA JÄMFÖRELSER

 

13. (237)x = 12167

(23y)7 = 13000

Kvantitet I: x

Kvantitet II: y

A I är större än II

B II är större än I

C I är lika med II

D informationen är otillräcklig

 

14. Kvantitet I: Medelvärdet av fem positiva och fem negativa heltal

Kvantitet II: 0

A I är större än II

B II är större än I

C I är lika med II

D informationen är otillräcklig

 

15. Kvantitet I: Omkretsen av en cirkel med diametern 1 cm

Kvantitet II: Omkretsen av en liksidig triangel med sidan 1 cm

A I är större än II

B II är större än I

C I är lika med II

D informationen är otillräcklig

 

16. x och y är två på varandra följande heltal sådana att x < y

Kvantitet I: 2x

Kvantitet II: Summan av x och y

 

17. Kvantitet I: 0,00541 km

Kvantitet II: 5,41×103 mm

A I är större än II

B II är större än I

C I är lika med II

D informationen är otillräcklig

 

18. x och y är positiva heltal.

(3x)/(4y)=5

Kvantitet I: 20

Kvantitet II: x

A I är större än II

B II är större än I

C I är lika med II

D informationen är otillräcklig

 

19. A = (x19 y1)

B = (x29 y2)

x1 < x2

Punkterna A och B ligger på linjen y = - 3x + (1/3)

 

Kvantitet I: y1
Kvantitet II: y2

A I är större än II

B II är större än I

C I är lika med II

D informationen är otillräcklig

20.  

Kvantitet I: x + y

Kvantitet II: 270°

A I är större än II

B II är större än I

C I är lika med II

D informationen är otillräcklig

 

21. Kvantitet I: (1/3)+(1/24)

Kvantitet II: (1/4)+(1/8)

A I är större än II

B II är större än I

C I är lika med II

D informationen är otillräcklig

 

22. Ett badkar rymmer 200 liter.

Kvantitet I: Tiden det tar att fylla badkaret till 4/5 om man fyller på med den konstanta hastigheten 15 liter per minut

Kvantitet II: Tiden det tar att fylla badkaret till 2/3 om man fyller på med den konstanta hastigheten 10 liter per minut

A I är större än II

B II är större än I

C I är lika med II

D informationen är otillräcklig

 

DELPROV NOG – KVANTITATIVA RESONEMANG

23. Tre askar – en blå, en vit och en röd – innehåller olika saker. En ask innehåller gem, en innehåller häftstift och en innehåller nålar. Vilken färg har asken som innehåller gem?

(1) Häftstiften är i den blå eller den röda asken.

(2) Nålarna är i den röda eller den vita asken.

 

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2)

B i (2) men ej i (1)

C i (1) tillsammans med (2)

D i (1) och (2) var för sig

E ej genom de båda påståendena

 

24. På ett fartyg fanns det 2500 personer under en resa. Var och en av personerna på fartyget var antingen passagerare eller sjöman. Hur stor andel av sjömännen var sjösjuka under resan?

(1) Sju av sjömännen var sjösjuka under resan.

(2) Det fanns nio gånger så många passagerare som sjömän på fartyget.

 

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2)

B i (2) men ej i (1)

C i (1) tillsammans med (2)

D i (1) och (2) var för sig

E ej genom de båda påståendena

 

25. x < 0

b ≠ 0

Vilket värde har x?

(1) x2 = 9

(2) x2+5x + b = 0

 

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2)

B i (2) men ej i (1)

C i (1) tillsammans med (2)

D i (1) och (2) var för sig

E ej genom de båda påståendena

 

26. De tre siffrorna 5, 6 och 7 står skrivna på rad på ett papper. Vilket tresiffrigt tal bildar siffrorna?

(1) Siffran 7 står först.

(2) Talet är större än 758.

 

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2)

B i (2) men ej i (1)

C i (1) tillsammans med (2)

D i (1) och (2) var för sig

E ej genom de båda påståendena

 

27. I en låda finns det 72 enfärgade bollar, röda och blå. Var och en av bollarna är antingen stor eller liten. Hur stor andel av bollarna är stora?

(1) 1/3 av de blå bollarna är stora.

(2) 1/2 av de röda bollarna är små.

 

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2)

B i (2) men ej i (1)

C i (1) tillsammans med (2)

D i (1) och (2) var för sig

E ej genom de båda påståendena

 

28. Arean av en rätvinklig triangel är 50 cm2. Hur stora är triangelns vinklar?

(1) Triangeln är likbent.

(2) Minst en av triangelns vinklar är 45°.

 

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2)

B i (2) men ej i (1)

C i (1) tillsammans med (2)

D i (1) och (2) var för sig

E ej genom de båda påståendena

 

DELPROV DTK – DIAGRAM, TABELLER OCH KARTOR

Nationalparker och naturreservat

Uppgifter

29. Hur många av de 21 länen hade både nationalpark och naturreservat?

A 3/5

B 2/3

C 3/4

D 4/5

 

30. Hur stor andel av totalarealen i Gotlands läns naturreservat utgjordes av landareal?

A 15 procent

B 25 procent

C 60 procent

D 80 procent

 

31. Vilken landsdel hade minst landareal per nationalpark?

A Norra Norrland

B Södra Norrland

C Svealand

D Götaland

 

Konsumtion av frukt och grönsaker

Uppgifter

32. Vilket av följande år var den sammanlagda direktkonsumtionen av färsk frukt som störst, räknat per person?

A 1970

B 1980

C 1990

D 2000

 

33. Hur stor var direktkonsumtionen per person av rotfrukter sammanlagt för den femårsperiod då konsumtionen var som störst?

A 45 kg

B 55 kg

C 65 kg

D 75 kg

 

34. Hur stor var konsumtionen per person av färska bananer, meloner och övriga frukter 1985 jämfört med konsumtionen per person av färska äpplen och päron samma år?

A Hälften så stor

B Två tredjedelar så stor

C Lika stor

D Dubbelt så stor

Meritvärde och behörighet bland niondeklassare i Sverige

Uppgifter

35. Vilken av nedanstående elevgrupper hade det högsta genomsnittliga
meritvärdet?

A Svensk bakgrund där föräldrarna hade förgymnasial utbildning

B Utländsk bakgrund, född i Sverige där föräldrarna hade gymnasial utbildning

C Invandrad före skolstart där föräldrarna hade förgymnasial utbildning

D Invandrad efter skolstart där föräldrarna hade eftergymnasial utbildning

 

36. Studera andelen elever som saknade betyg i minst ett ämne. Hur stor var skillnaden mellan elevgruppen med svensk bakgrund där föräldrarna hade förgymnasial utbildning och elevgruppen med utländsk bakgrund, född i Sverige där föräldrarna hade gymnasial utbildning?

A 10 procentenheter

B 13 procentenheter

C 16 procentenheter

D 21 procentenheter

 

37. Hur många i elevgruppen invandrad efter skolstart där föräldrarna hade eftergymnasial utbildning var behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram?

A En av tre

B Två av fem

C Tre av fem

D Två av tre

 

Export och import av varor

Uppgifter

38. Vart exporterade Sverige varor till ett värde av 4 900 miljoner kr?

A Övriga Europa

B Nordafrika

C Centrala, östra och södra Afrika

D När- och Mellanöstern

 

39. Hur stor var skillnaden mellan värdet av Sveriges totala export och värdet av Sveriges totala import?

A 2 700 miljoner kr

B 24 600 miljoner kr

C 85 400 miljoner kr

D 136 300 miljoner kr

 

40. Jämför importen från centrala, östra och södra Afrika med importen från Central- och Sydamerika. Hur stor var skillnaden i kronor räknat?

A 400 miljoner kr

B 650 miljoner kr

C 1 300 miljoner kr

D 1 950 miljoner kr

 

PROVET ÄR SLUT. FINNS TID ÖVER, KONTROLLERA DINA SVAR.

Sidan uppdaterades 2021-06-10