Frågor från Högskoleprovet 2019-10-20. Provpass 1, version 1.

Provpass 1 version 1

  • Alla svar ska föras in i svarshäftet inom provtiden.
  • Markera dina svar tydligt i svarshäftet.
  • Du får använda provhäftet som kladdpapper.
  • Om du inte kan lösa en uppgift, försök då att bedöma vilket svarsförslag som verkar mest rimligt.
  • Du får inget poängavdrag om du svarar fel.
  • På nästa sida börjar provet, som innehåller 40 uppgifter.
  • Provtiden är 55 minuter.

Kvantitativ del

Detta provhäfte består av fyra olika delprov. Dessa är XYZ (matematisk problemlösning), KVA (kvantitativa jämförelser), NOG (kvantitativa resonemang) och DTK (diagram, tabeller och kartor). Anvisningar och exempeluppgifter finner du i ett separat häfte.

Prov  Antal uppgifter  Uppgift nummer  Rekommenderad provtid
XYZ  12 1–12 12 minuter
KVA  10 13–22 10 minuter
NOG  6 23–28 10 minuter
DTK  12 29–40 23 minuter

Börja inte med provet förrän provledaren säger till.

XYZ – Matematisk problemlösning

1. Vilket av svarsalternativen motsvarar 5,3 × 103-4,7 × 102?

A 4,83 × 103

B 6,0 × 102

C 4,83 × 102

D 6,0 × 101

 


2.
40 % av x är ett heltal. Vilket av svarsalternativen är ett möjligt värde på x?

A 3

B 4

C 5

D 6

 

3. En femhörning är inritad i ett koordinatsystem som figuren visar. Vilken area har femhörningen?

A 5 areaenheter

B 6 areaenheter

C 8 areaenheter

D 10 areaenheter

 

4. Vilket svarsalternativ är jämnt delbart med 5?

A 157 + 158

B 35

C 185/5

D 5+ 5+ 52

 

5. Vilket värde har x om 5(x-1) = 2(x+2)?

A -1/7


B 1/7

C 1

D 3

 

6. Hur stor är vinkeln v?

A 50°

B 63°

C 67°

D 77°

 

7. För de positiva talen A, b och h gäller sambandet A=bh/2. Vad är h?

A h = 2Ab

B h = 2A/b

C h = Ab/2

D h = b/2A

 

 

8. Ekvationen för en rät linje kan skrivas y = kx + m. För vilken av nedanstående linjer är produkten k × m störst?

9. Cirkeln A har radien 3 cm, och dess area är 1/4 av arean av cirkeln B. Hur stor radie har cirkeln B?

A 4 cm

B 6 cm

C 9 cm

D 12 cm

 

10. Alma har skrivit 93 olika heltal på ett papper. 60 av dessa heltal är udda. Alma stryker slumpmässigt tal på pappret. Hur många tal måste hon stryka för att vara säker på att ha strukit minst hälften av de jämna talen?

A 17

B 47

C 63

D 77

 

11. x och y är positiva tal.

Vilket svarsalternativ motsvarar √(32xy2)?

A 2y√(8xy)

B 4y√(2x)

C 6yx

D 8yx

 

12. Medelvärdet av x, y och z är 15.

Medelvärdet av y, z och 14 är 17.

Vilket värde har x?

A 6

B 8

C 10

D 12

KVA – Kvantitativa jämförelser

13. Kvantitet I: 5,7 × 100

Kvantitet II: 5,7

A I är större än II

B II är större än I

C I är lika med II

D informationen är otillräcklig

 

14. Kvantitet I: 1/2+1/3+1/4

Kvantitet II: 1+1/13

A I är större än II

B II är större än I

C I är lika med II

D informationen är otillräcklig

 

15. Kvantitet I: Den största vinkeln i en triangel med sidlängderna 3 cm, 4 cm och 5 cm

Kvantitet II: Den största vinkeln i en triangel med sidlängderna 5 cm, 5 cm och 5 cm

A I är större än II

B II är större än I

C I är lika med II

D informationen är otillräcklig

 

16. Kvantitet I: 4(a+1)-4(a-1)

Kvantitet II: 4(a-1)+4(1-1)

A I är större än II

B II är större än I

C I är lika med II

D informationen är otillräcklig

 

17. Kvantitet I: Volymen av en cirkulär kon där basytans radie är 3 cm
och höjden är 4 cm

Kvantitet II: Volymen av en cirkulär kon där basytans radie är 4 cm
och höjden är 3 cm

A I är större än II

B II är större än I

C I är lika med II

D informationen är otillräcklig

 

18. x är ett heltal sådant att 1 ≤ x ≤ 100 000.

Kvantitet I: Sannolikheten att 4x är ett jämnt tal

Kvantitet II: 0,5

A I är större än II

B II är större än I

C I är lika med II

D informationen är otillräcklig

 

19. Kvantitet I: √27 + √23

Kvantitet II: √50

A I är större än II

B II är större än I

C I är lika med II

D informationen är otillräcklig

 

20. Linjen A går genom punkterna (1, 1) och (5, 3). Linjen B är vinkelrät mot linjen A.

Kvantitet I: y-koordinaten för den punkt på linjen A där x = 0

Kvantitet II: y-koordinaten för den punkt på linjen B där x = 0

A I är större än II

B II är större än I

C I är lika med II

D informationen är otillräcklig

 

21. x är 75 % av y

Kvantitet I: y/2

Kvantitet II: 2x/3

A I är större än II

B II är större än I

C I är lika med II

D informationen är otillräcklig

 

22. 2 pennor, 1 linjal och 5 sudd kostar lika mycket som 10 sudd.

4 pennor  och 2 linjaler kostar lika mycket som 10 sudd.

Kvantitet I: Kostnaden för 2 pennor

Kvantitet II: Kostnaden för 1 linjal

A I är större än II

B II är större än I

C I är lika med II

D informationen är otillräcklig

 

Kvantitativa resonemang – NOG

23. På ett bord ligger det fem enfärgade lappar: en röd, en grön, en blå, en vit och en svart. Lapparna är numrerade 1–5 och ligger på rad i nummerordning. Vilket nummer står det på den röda lappen? 

(1) På den vita lappen står det 3. Den gröna lappen ligger intill den röda lappen. Den blå lappen ligger intill den svarta lappen.

(2) På den svarta lappen står det 5. Numret på den gröna lappen är lägre än numret på den röda lappen.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2)

B i (2) men ej i (1)

C i (1) tillsammans med (2)

D i (1) och (2) var för sig

E ej genom de båda påståendena

 

24. För de fyra talen a, b, c och d gäller att a<b<c<d.
Vilket av talen är närmast 0? 

(1) b =-3

(2) d = 3

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2)

B i (2) men ej i (1)

C i (1) tillsammans med (2)

D i (1) och (2) var för sig

E ej genom de båda påståendena

 

25. Vad är medelvärdet av de fyra talen x, y, z och w?

(1) Medelvärdet av y och z är 18. Medelvärdet av x och w är 30.

(2) x + w-(y + z) = 24

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2)

B i (2) men ej i (1)

C i (1) tillsammans med (2)

D i (1) och (2) var för sig

E ej genom de båda påståendena

 

26. Fyrhörningen ABCD är en parallellogram. Hur stor är vinkeln A?

(1) Vinkeln B är 116°.

(2) Vinkeln C är 64°.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2)

B i (2) men ej i (1)

C i (1) tillsammans med (2)

D i (1) och (2) var för sig

E ej genom de båda påståendena

 

27. x/400=y/300

Vilket värde har x?

(1) y = 300

(2) x + y = 700

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2)

B i (2) men ej i (1)

C i (1) tillsammans med (2)

D i (1) och (2) var för sig

E ej genom de båda påståendena

 

28. Tecknet ♦ representerar ett av de fyra räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation eller division. Vilket räknesätt är det som ♦ representerar? 

(1) x ♦ 0 = x för alla värden på x.

(2) x ♦ x = 0 för alla värden på x.

 

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A i (1) men ej i (2)

B i (2) men ej i (1)

C i (1) tillsammans med (2)

D i (1) och (2) var för sig

E ej genom de båda påståendena

DTK – Diagram, tabeller och kartor

Majblommans bidragsverksamhet

Majblomman är en ideell organisation som sedan 1907 har arbetat för att förbättra barns villkor i Sverige. Verksamheten bygger på att barn hjälper barn genom att sälja majblommor. De insamlade medlen finansierar bland annat bidrag till enskilda barn och grupper av barn.

Uppgifter

29. Till vilket av följande ändamål gick totalt 10 miljoner kronor åren 2012–2014?

A Majblommepengar till skolan

B Majblommepengar till barn

C Kläder och skor

D Fritidsaktiviteter

 

30. Vilket svarsförslag är korrekt vad gäller fördelningen av de utbetalda bidragen från Majblommans lokalavdelningar 2014?

A Till enskilda barn: 50 procent Till grupper av barn: 50 procent

B Till enskilda barn: 60 procent Till grupper av barn: 40 procent

C Till enskilda barn: 70 procent Till grupper av barn: 30 procent

D Till enskilda barn: 80 procent Till grupper av barn: 20 procent

 

31. Hur stor andel av de bidrag som totalt betalades ut till enskilda barn 2014 avsåg ändamålet sommarlov?

A 15 procent

B 25 procent

C 35 procent

D 40 procent

Tungmetaller i fisk

Uppgifter

32. På hur många av de redovisade platserna hade kvicksilverhalten i muskel från sill/strömming minskat 1992 jämfört med året innan?

A 5

B 4

C 3

D 2

 

33. Vad var den genomsnittliga kadmiumhalten i lever från sill/strömming för de sex platserna 1997, förutsatt att torrvikten lever var lika stor vid samtliga platser?

A 1,2 mikrogram/gram torrvikt

B 1,4 mikrogram/gram torrvikt

C 1,6 mikrogram/gram torrvikt

D 1,8 mikrogram/gram torrvikt

 

34. Vilket av följande år avses?

Kadmiumhalten i lever från sill/strömming i Utlängtan var 1,5 mikrogram per gram torrvikt, och kvicksilverhalten i muskel från sill/strömming i Karlskrona var 20 nanogram per gram färskvikt.

A 1992

B 1998

C 2004

D 2005

 

Sjukvård i Sverige år 1900

Uppgifter

35. Hur stor andel av de huvud- och halsoperationer respektive plastiska operationer som utfördes 1900 hade god utgång?

A 85 respektive 80 procent

B 85 respektive 90 procent

C 90 respektive 80 procent

D 90 respektive 90 procent

 

36. Hur stor andel av Sveriges befolkning utgjorde kurgäster vid hälsobrunnar, bad- och kallvattenkuranstalter år 1900?

A 0,5 procent

B 5 procent

C 10 procent

D 15 procent

 

37. Vilken typ av operation hade följande fördelning vad avser operationens utgång?

God 89 procent
Mindre god 3 procent
Dålig 1 procent
Dödlig 4 procent
Oviss 3 procent

A Operation av ben

B Operation av ledgångar, senor och senskidor

C Operation av kärl- och nervsystem

D Operation av öron

Ut- och inflyttning i fyra kommuner

Uppgifter

38. Vilken grupp bestod av 2 000 hushåll med en genomsnittlig
årsinkomst på 410 000 kronor?

A Hushållen som flyttade från Kommun Norra till ej angränsande kommun under år 1–5.

B Hushållen som flyttade från Kommun Södra till ej angränsande kommun under år 1–5.

C Hushållen som flyttade från Kommun Östra till angränsande
kommun under år 1–5.

D Hushållen som flyttade till Kommun Västra från ej angränsande kommun under år 1–5.

 

39. För hur många av kommunerna gällde att de inflyttade hushållen hade lägre genomsnittlig årsinkomst än hushållen i kommunen hade år 0?

A 1

B 2

C 3

D 4

 

40. Hur många hushåll bodde i kommun Norra år 5?

A 7 000

B 10 000

C 12 000

D 15 000

Sidan uppdaterades 2021-06-11