Universitets- och högskolerådet (UHR) har noga följt utvecklingen av coronaviruset och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Då covid-19 har status av allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom med överhängande risk för smittspridning har UHR efter noga överväganden beslutat att högskoleprovet 4 april 2020 ställs in.

Sidan uppdaterades 2020-04-03

Något högskoleprov kommer inte att ges våren 2020 och provet kommer heller inte att flyttas till ett senare datum. Det är första gången sedan högskoleprovet infördes 1977 som ett provtillfälle ställs in helt. Nästa provtillfälle är söndagen den 18 oktober.

Det var inte ett lätt beslut att fatta och UHR förstår att det påverkar alla de som anmält sig till och förberett sig inför vårens prov. Det var tyvärr ett nödvändigt beslut. 

Många provdeltagare och begränsad yta 

UHR vet och förstår att många som anmält sig är besvikna. Men ett högskoleprov innebär att provdeltagare befinner sig på en begränsad yta vid ett och samma tillfälle. In- och utpassering och legitimationskontroller sker samtidigt och gemensamma raster är förlagda vid samma tider.

UHR fattade beslutet efter det att regeringen den 11 mars förbjöd sammankomster med fler än 500 personer. UHR hade då också haft kontakt med Folkhälsomyndigheten och de 21 universitet och högskolor som genomför provet.

70 000 personer hade anmält sig till vårens högskoleprov. Under en provdag arbetar ca 3 000 personer.Vissa provställen samlar över 1 000 personer samtidigt och det finns lokaler som har över 500 skrivande. Andra provlokaler tar färre personer, men eftersom provet genomförs vid exakt samma klockslag och med gemensamma raster är det många människor som rör sig samtidigt på ett begränsat område.

De universitet och högskolor som anordnar provet har meddelat att det inte är realistiskt att ersätta stora lokaler med mindre. Det har inte heller bedömts vara realistiskt att anställa fler provledare om provet sprids ut till fler lokaler.

UHR fattade efter noga överväganden beslutet att vårens högskoleprov ställs in helt.

Inget nytt provtillfälle

Innan UHR tog beslut om att helt ställa in vårens prov utredde UHR bland annat alternativet att anordna provet senare. Sista tillfället att genomföra högskoleprovet är mitten av maj, om provresultatet ska kunna vara med i urvalet till höstens högskoleutbildningar. Att rätta och normera provet och säkerställa att provet har genomförts på ett korrekt sätt är ett omfattande arbete. Idag går det inte att förutse när smittspridningen kan vara över. 

Förutom osäkerheten kring den fortsatta smittspridningen skulle de universitet och högskolor som arrangerar provet på 120 orter i flera fall fått svårt att praktiskt genomföra provet, rekrytera personal och hitta lokaler för ett nytt datum. 

Frågor om anmälningsavgiften och höstens antagning

UHR förstår att beslutet väcker flera frågor, bland annat om anmälningsavgiften betalas tillbaka, om urval i höstens antagning och provets giltighetstid. Det återstår olika delar att reda ut och besked kommer längre fram.

Högskoleprovet finansieras av anmälningsavgiften på 450 kronor. UHR och provanordnarna har, redan innan vårens prov ställdes in, haft kostnader som ska täckas av anmälningsavgifterna. Det är till exempel kostnader för att ta fram provfrågor, trycka provet, provlokaler, provpersonal och intygshantering för anpassade prov.

UHR har fortsatt dialog med Utbildningsdepartementet om finansieringen av anmälningsavgiften. Regeringen arbetar intensivt med åtgärder och stödpaket för många delar av samhället. Det kan därför ta tid innan alla svar kommer.

De som var anmälda till provet kommer alla att få information via e-post när det finns besked om anmälningsavgiften.

Övriga frågor

UHR har även fått frågor om att genomföra provet digitalt eller att anordna särskilda färdighetstest. Det är i dagsläget inte aktuellt. Att utveckla nya provformer och övergå till en digital plattform tar tid, visar en tidigare förstudie från UHR.

Anmälan till höstens högskoleprov den 18 oktober öppnar den 10 augusti och stänger den 27 augusti.

Pressmeddelande: UHR ställer in vårens högskoleprov

Se regeringens pressträff den 13 mars 2020 i efterhand 

Folkhälsomyndighetens information om coronavirus covid-19

--------------------------------------------------------

UHR:s beslut att ställa in vårens högskoleprov har stöd i högskoleförordningen och myndighetens egna föreskrifter.

Högskoleförordningen (1993:100)

UHR:s föreskrifter återfinns i UHRFS 2015:3

Sidan uppdaterades 2020-04-03