Universitets- och högskolerådet (UHR) har noga följt utvecklingen av coronaviruset och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Då covid-19 har status av allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom med överhängande risk för smittspridning har UHR efter noga överväganden beslutat att högskoleprovet 4 april 2020 ställs in helt.

Något högskoleprov kommer inte att ges våren 2020 och provet kommer heller inte att flyttas till ett senare datum. Det är första gången sedan högskoleprovet infördes 1977 som ett provtillfälle ställs in helt. Nästa provtillfälle är söndagen den 18 oktober.

Det var inte ett lätt beslut att fatta och UHR förstår att det påverkar alla de som anmält sig till och förberett sig inför vårens prov. Det var tyvärr ett nödvändigt beslut. 

Vanliga frågor och svar om vårens inställda högskoleprov

Anmälningsavgiften betalas tillbaka

Regeringen har 30 april fattat beslut som innebär att anmälningsavgiften kan återbetalas till de som var anmälda till vårens högskoleprov. Det innebär att alla som var anmälda kommer få tillbaka anmälningsavgiften på 450 kronor. 

Återbetalningen sker från mitten av juni och ett par veckor framåt. Alla får inte återbetalningen samtidigt utan den sker under en period, beroende på hur betalningen gjordes vid anmälan.

Det går inte att föra över anmälningsavgiften till ett senare provtillfälle.

Kortbetalning

Om du betalade anmälningsavgiften med kort, ex betalkort, får du återbetalningen till det kort som användes vid betalningen. Om du inte ser pengarna på ditt konto ska du kontakta din kortutgivare. UHR kan inte se dina kontouppgifter, det kan bara din bank göra.

Om du hade spärrat kortet, bytt bank eller liknande efter att du betalade anmälningsavgiften och din kortutgivare inte hittar ditt nya kort/konto kan din återbetalning komma tillbaka till UHR. Då hanterar UHR återbetalningen separat och du får den senare i år.

Bankgiro

Om du betalade anmälningsavgiften via bankgiro får du en överföring till det konto som finns i Swedbanks kontoregister. Om du inte ser pengarna på ditt konto ska du kontakta din bank. UHR kan inte se dina kontouppgifter, det kan bara din bank göra.

Fanns du inte med i Swedbanks kontoregister senast den 14 juni skickar UHR istället en utbetalningsavi till den postadress du angivit på Hogskoleprov.nu.

Regeringens pressmeddelande: "Avgiften för högskoleprovet ska återbetalas"

Många provdeltagare och begränsad yta 

UHR vet och förstår att många som anmält sig är besvikna. Men ett högskoleprov innebär att provdeltagare befinner sig på en begränsad yta vid ett och samma tillfälle. In- och utpassering och legitimationskontroller sker samtidigt och gemensamma raster är förlagda vid samma tider.

UHR fattade beslutet efter det att regeringen den 11 mars förbjöd sammankomster med fler än 500 personer. UHR hade då också haft kontakt med Folkhälsomyndigheten och de 21 universitet och högskolor som då planerade att genomföra provet.

70 000 personer hade anmält sig till vårens högskoleprov. Under en provdag arbetar ca 3 000 personer. Vissa provställen samlar över 1 000 personer samtidigt och det finns lokaler som har över 500 skrivande. Andra provlokaler tar färre personer, men eftersom provet genomförs vid exakt samma klockslag och med gemensamma raster är det många människor som rör sig samtidigt på ett begränsat område.

De universitet och högskolor som planerade att anordna provet har meddelat att det inte är realistiskt att ersätta stora lokaler med mindre. Det har inte heller bedömts vara realistiskt att anställa fler provledare om provet sprids ut till fler lokaler.

UHR fattade efter noga överväganden beslutet att vårens högskoleprov ställs in helt.

Inget nytt provtillfälle för vårens prov

Innan UHR tog beslut om att helt ställa in vårens prov utredde UHR bland annat alternativet att anordna provet senare. Sista tillfället att genomföra högskoleprovet visade sig vara i mitten av maj, om provresultatet skulle kunna vara med i urvalet till höstens högskoleutbildningar. Att rätta och normera provet och säkerställa att provet har genomförts på ett korrekt sätt är ett omfattande arbete. Idag går det inte att förutse när smittspridningen kan vara över. 

Förutom osäkerheten kring den fortsatta smittspridningen skulle de universitet och högskolor som arrangerar provet på 120 orter i flera fall fått svårt att praktiskt genomföra provet, rekrytera personal och hitta lokaler för ett nytt datum. 

Ingen förändring i höstens antagning

Regeringen meddelade den 9 april att reglerna för hur högskoleplatserna fördelas inte kommer att ändras. Det innebär att en tredjedel av platserna, som tidigare, avsätts för de som söker in med resultat från högskoleprovet. En tredjedel fördelas på betyg och en tredjedel av platserna får högskolorna själva besluta om. Även i fortsättningen kommer ett resultat från högskoleprovet att vara giltigt i fem år (till utgången av det kalenderhalvår som infaller fem år efter provtillfället).

UHR vet och förstår att många som anmält sig till högskoleprovet är besvikna och oroliga för sina möjligheter att komma in på den utbildning de önskar. Regeringen har föreslagit att antalet platser på universitet och högskola ska ökas för att mildra Corona-virusutbrottets konsekvenser för jobb och ekonomi i Sverige. Sammantaget föreslås satsningar på utbildning vid högskolan motsvarande 9 300 fler platser under höstterminen 2020 och 6 600 platser 2021.

Läs om behörighetskrav och hitta högskoleutbildningar som går att söka på Antagning.se.

Satsningar inom utbildningsområdet, på regeringens webbplats

Webbnyhet: "Inga ändrade regler efter inställt högskoleprov"

Övriga frågor

UHR har även fått frågor om att genomföra provet digitalt eller att anordna särskilda färdighetstest. Det är i dagsläget inte aktuellt. Att utveckla nya provformer och övergå till en digital plattform tar tid, visar en tidigare förstudie från UHR.

Anmälan till höstens högskoleprov den 18 oktober öppnar den 10 augusti och stänger den 27 augusti.

Pressmeddelande: UHR ställer in vårens högskoleprov

Regeringens pressträff den 13 mars 2020 

Folkhälsomyndighetens information om coronavirus covid-19

--------------------------------------------------------

UHR:s beslut att ställa in vårens högskoleprov har stöd i högskoleförordningen och myndighetens egna föreskrifter.

Högskoleförordningen (1993:100)

UHR:s föreskrifter återfinns i UHRFS 2015:3

Sidan uppdaterades 2020-09-08