Provpass 2 - Meningskomplettering (MEK) 2016-04-09

Provansvarig: verbal@edusci.umu.se

21. Om betygen försvinner blir det nödvändigt att hitta andra metoder för att välja vilka som skall få ____ utbildningsplatser. Svårigheten att hitta ____ som de flesta kan acceptera är sannolikt ett viktigt skäl till att betygen fortsätter att spela en viktig roll i det svenska utbildningssystemet.
  A ringaktade – modeller
  B åtråvärda – alternativ
  C relevanta – visioner
  D pretentiösa – koncept

 

22. Under högkonjunkturen har fantastiska förmögenheter samlats hos ett litet antal redan rika, och samtidigt har allt fler unga fått en allt lägre ____ inkomst.
  A plausibel
  B kompatibel
  C penibel
  D disponibel

 

23. Den _____ spårsnön är ett lager finkornig, inte för våt tösnö, som är ett par centi-meter tjockt och ligger på ett jämnt, hårt underlag. Här _____ sig fotavtrycket klart och tydligt, och de typiska enskildheterna i de olika spåren är lätta att tyda.
  A förnämsta – avspeglar
  B typiska – avskärmar
  C idealiska – avtecknar
  D karakteristiska – avskiljer

 

24. Tinnitus, eller öronsusning, kan vara ett kliniskt symtom på störningar i det _____ systemet, men också ett symtom på en stressreaktion. Vid omhändertagandet av patienterna måste man skilja på varför tinnitus _____ och varför tinnitus blivit ett svårt lidande. Behandlingsstrategierna måste inriktas på _____ till att personen lider av tinnitussignalen.
  A sensoriska – uppkommit – alternativen
  B auditiva – debuterat – orsakerna
  C akustiska – upplevts – markörerna
  D kognitiva – hörts – motiven

 

25. Månskenet, och därmed månens inflytande, uppfattades ofta som ____. Därför undvek man att till exempel sova, spinna och torka tvätt i fullmånens sken, eftersom man inte kunde känna sig riktigt trygg.
  A vådligt
  B marigt
  C glåmigt
  D tarvligt

 

26. Glöden och den starka viljan att förverkliga ett ideal genom ____ man fått i och med väljarnas förtroende ____ kanske inte så snabbt bara övertygelsen är stark nog.
  A den respons – antänds
  B den erinran – slocknar
  C det renommé – brinner
  D det mandat – falnar

 

27. Ett bra lösenord ska vara oregelbundet och långt. Ett tips är att använda sig av ____, då man exempelvis tar första bokstaven från varje ord i en mening som är lätt att komma ihåg.
  A hypoteser
  B akronymer
  C hyperboler
  D parafraser

 

28. Samtidigt som en enig kritikerkår i Danmark har hyllat dikternas konstnärliga kvalitet har det varit ____ omöjligt, såväl för den enskilda danska läsaren som för den breda danska offentligheten, att enbart förhålla sig till dikternas ____ kvalitet och ____ den smärtsamma verklighet som de skildrar.
  A komplett – estetiska – förbigå
  B genuint – politiska – förstärka
  C direkt – eteriska – försumma
  D fatalt – poetiska – förorda

 

29. Läkekonsten var under tidigare århundraden väsentligen grundad på ____, det vill säga på många ____ att olika droger, örter och åtgärder kunde bota och lindra olika symtom och sjukdomar.
  A evidens – teser om
  B intuition – experiment på
  C empiri – observationer av
  D obduktion – bevis på

 

30. Det är underligt att vi fortfarande lever ____ att filmer för barn behöver ha övertydliga manus och helst djur eller sagoväsen i huvudrollerna för att gå hem.
  A i en anda
  B i villfarelsen
  C i det faktum
  D i resonemanget
Sidan uppdaterades 2016-05-31