PROVPASS 5 Kvantitativ del (DTK) 2016-04-09

Provansvarig: kvant@edusci.umu.se


 

29.  Hur många områden berördes mer än 5 000 gånger?

A 2
B 3
C 4
D 5

30. Studera antalet gånger som området ensamhet berördes. Vilket svarsförslag redovisar hur detta antal var fördelat på kön?

31. Vilket år avses?

  Detta år var antalet outhyrda lägenheter mindre än 70 000. Av dessa
var andelen lägenheter som var utrymda på grund av förestående rivning
eller annan orsak ungefär lika stor som andelen lägenheter under
reparation eller ombyggnad.

A 1995
B 1996
C 1998
D 1999

32. Identifiera det år då andelen lägenheter under reparation eller ombyggnad var som störst. Hur många lägenheter rörde det sig om?

A 4 300
B 7 000
C 8 500
D 11 200

33. Vilken kategori omfattade vid den angivna tidpunkten cirka 12 000 outhyrda lägenheter?

A Utrymd p.g.a. förestående rivning eller annan orsak, 1983
B Under reparation eller ombyggnad, 1983
C Utrymd p.g.a. förestående rivning eller annan orsak, 2003
D Under reparation eller ombyggnad, 2003

34.Vilka år under 1980-talet översteg den årliga fångsten av havskräfta 100 ton?

A 1980–1988
B 1980–1989
C 1981–1988
D 1981–1989

35.Hur stor var fångsten av havskräfta jämfört med fångsten av hummer 1974?

A Hälften så stor
B Dubbelt så stor
C Sex gånger så stor
D Åtta gånger så stor

36Med hur mycket ökade fångsten av havskräfta som mest från ett år till nästa under den redovisade tiden?

A 25 ton
B 65 ton
C 120 ton
D 190 ton

37. Identifiera den högsta respektive den lägsta medeltemperaturen vid vindar från de angivna väderstrecken. Hur stor var temperaturskillnaden?

A 4 °C
B 6 °C
C 9 °C
D 12 °C

38Hur stor var den redovisade solinstrålningen vid den vanligast förekommande vindriktningen?

A 75 W/m2
B 125 W/m2
C 150 W/m2
D 250 W/m2

39Vilket svarsförslag är korrekt avseende medelvärdena för de olika väderparametrarna?

A Vindhastigheten var högre när vinden kom från nordost än när den kom från sydväst.
B Temperaturen var högre när vinden kom från sydsydväst än när den kom från västsydväst.
C Solinstrålningen var mindre när vinden kom från norr än när den kom från ost.
D Lufttrycket var lägre när vinden kom från västsydväst än när den kom från nordnordost.

40. Vilket väderstreck avses?

  Från detta håll blåste det mellan 6 och 10 procent av den totala tiden. Vindhastigheten var högre än 3,0 meter per sekund, och nederbörden var mindre än 100 millimeter.

A Nordnordost
B Nordost
C Sydsydost
D Väst

Sidan uppdaterades 2016-05-31