Under andra templets tid tillkom ett stort antal judiska texter, i olika genrer, på såväl hebreiska som arameiska och grekiska. Dessa texter inkluderades aldrig i den hebreiska Bibelns framväxande kanon, även om några tog plats i det grekiska Gamla testamentet och även i andra kristna traditioner. De apokryfa texternas betydelse i tidig judendom och kristendom underskattas ofta. I denna kurs studeras ett urval av apokryfa texter med speciell tonvikt på kontinuitet med och relation till tidigare och senare judisk och kristen helig skrift. Vi analyserar texternas särskiljande drag och teologier, samt lyfter fram hur de haft inflytande på judisk och kristen tradition. Särskild tonvikt läggs vid den apokalyptiska genren, dess mytologiska rötter och de trosföreställningar och tankegångar denna strömning representerar. Apokalyptiska texter analyseras med hjälp av kognitiva metaforteorier och religionsfilosofiska modeller för det mytopoetiska språkets användning och funktion.