Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 är en utbildning som förbereder dig för en yrkesverksamhet som lärare i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Du läser tre skolämnen varvat med praktik på en grundskola samtidigt som du får de teoretiska verktyg du behöver för att kunna undervisa. Inriktningen omfattar 270 högskolepoäng och leder till en ämneslärarexamen som avläggs på avancerad nivå.

Utbildningen omfattar tre områden:

  • utbildningsvetenskaplig kärna (60 högskolepoäng)
  • ämnesstudier (180 högskolepoäng), fördelade över tre ämnen
  • verksamhetsförlagd utbildning (30 högskolepoäng)

Utbildningsvetenskaplig kärna

Kurser som ges inom utbildningsvetenskaplig kärna är framtagna för att du som blivande lärare ska få kunskaper som behövs för ditt kommande yrkesliv. Kurserna behandlar kunskaper som är väsentliga för dig som vill arbeta som lärare i grundskolans årskurs 7-9. De löper som en röd tråd genom hela utbildningen och tar upp olika aspekter av ditt blivande yrke som exempelvis skolans styrdokument, pedagogiskt ledarskap, specialpedagogik, konflikthantering, utvärdering, forskningsmetodik, bedömning och betygsättning samt skolväsendets historia och organisation.

Ämnesstudier

En stor del av din utbildning kommer du att ägna åt dina ämnesstudier. Rollen som ämneslärare förutsätter ett intresse för de ämnen man undervisar i. Genom dina ämnesstudier och i ämnesdidaktiken får du de verktyg som du behöver för att bli en engagerad och kunnig lärare inom dina ämnesområden. Ämnesstudierna omfattar 180 högskolepoäng och du kommer att läsa tre ämnen. I ett av ämnena läser du 90 högskolepoäng och i de två andra ämnena vardera 45 högskolepoäng. Det innebär att du kommer att få ett större ämnesdjup i ett utav ämnena - det ämnet blir ditt huvudämne.

Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning är en viktig del i utbildningen som genomförs vid en skola. Under en lärares handledning får du pröva på och reflektera över läraryrkets olika sidor och gradvis utveckla din förmåga att självständigt agera och ta ansvar i din lärarroll. Du kommer under utbildningens gång att få möjlighet att planera, leda och genomföra egen undervisning och annan pedagogisk verksamhet.

Undervisningsbehörighet

Efter avslutade studier och erhållen examen kan du söka lärarlegitimation. Du får då behörighet att arbeta som lärare i årskurs 1 t.o.m. gymnasieskolan beroende på ämnesval. Mer information om vilken behörighet att undervisa som du får genom denna examen finns på http://lararutbildning.gu.se/utbildning/amneslararprogrammet/var-far-du-undervisa-