Du som vill arbeta i fritidshem och skola med barn och ungdomar från 6 år till 13 år och tillsammans med dem skapa en lärorik och meningsfull fritid, kan välja Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. I utbildningen ingår ett praktiskt eller estetiskt ämne som du själv väljer när du söker till programmet. Programmet omfattar 180 högskolepoäng och leder till en grundlärarexamen som avläggs på grundnivå.

Utbildningen omfattar tre delar:

  • utbildningsvetenskaplig kärna (60 hp)
  • ämnesstudier (90 hp), fördelade över det fritidspedagogiska området och det praktiska eller estetiska området
  • verksamhetsförlagd utbildning (30 hp)

Utbildningsvetenskaplig kärna

Du bekantar dig med olika aspekter av ditt blivande yrke som exempelvis styrdokument, forskningsmetodik, specialpedagogik, konflikthantering, utvärdering, bedömning samt skolväsendets historia och organisation. Dessa aspekter behandlar dels kunskaper som är centrala för alla lärare, men innehåller också sådana kunskaper som är specifika för dig som vill bli lärare i fritidshem.

Ämnesstudier och ämnesval

Största delen av dina ämnesstudier har du inom det fritidspedagogiska området (60 hp):

  • Fritidshem som social praktik
  • Barns uppväxt och fritid i närmiljön
  • Barns digitala mediekulturer
  • Utomhuspedagogik
  • Språk och kreativa processer

Därutöver läser du 30 hp inom bild.

Vilka ämnen som är valbara kan skifta mellan terminer.

Verksamhetsförlagd utbildning

Under din utbildning gör du även verksamhetsförlagd utbildning (VFU), vilken omfattar 30 högskolepoäng. VFU utgör ett centralt moment i utbildningen. Det innebär att du får utveckla olika sidor av läraryrket, vilka tar form i samspelet mellan lärare, barn/elever och vårdnadshavare, och som utgår från de kunskaper du tillägnar dig under utbildningens utbildningsvetenskapliga kärna och genom dina ämnesstudier. Du får pröva och reflektera över läraryrkets olika sidor. Gradvis kommer du att utveckla din förmåga att självständigt agera och ta ansvar. Du kommer under utbildningens gång att få möjlighet att planera och genomföra – leda – undervisning. Därigenom får du erfarenheter av fritidshemmets och skolans arbete och verksamheter, vilka kommer att utgöra en viktig grund för ditt kommande yrke som lärare.

Behörighet

Du får behörighet att undervisa i fritidshem och i grundskolans årskurs 1–6 i det praktiska eller estetiska ämne som ingår i din examen.