Artkunskap när det gäller djurgrupper är inriktad på svenska fåglar (speciellt sång och läten), insekter och däggdjur. Även spår från djuren, och naturvårsintressanta arter och miljöer, behandlas. På de botaniska momenten lär man sig att känna igen de viktigaste mossorna och lavarna i fält, men även många signalarter i sydsvenska skogar (indikerar värdefulla skogsmiljöer). Man lär sig vidare att beskriva de naturliga fodermarkernas variation och naturvärden med hjälp av vanliga arter och indikatorarter bland kärlväxterna. Kursen ger en sådan fördjupad artkunskap som är nödvändig för naturvärdesbedömningar i sydsvenska landmiljöer. En stor del av kursen är fältbaserad.