Vad är hållbar utveckling? Kursen ger fördjupade kunskaper om ett av dagens mest använda begrepp, hållbar utveckling, både som begrepp och utgångspunkt för samhällsförändring. Du får en historisk överblick över hur begreppet har definierats och tillämpats i olika sammanhang, såsom etiskt ställningstagande, politisk strategi och praktiskt verktyg. De etiska, politiska och teoretiska utmaningarna för en hållbar framtid står i fokus.

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av morgondagens utmaningar, vill utforska komplexiteten i begreppet hållbar utveckling och arbeta visionärt för hållbara framtider. Kursen utgår från att hållbarhetsproblematiken är en komplex fråga som inkluderar globala miljö- och resursaspekter, samt social rättvisa, mångfald, demokrati, konflikter, mänskliga rättigheter, fattigdom och demokrati. Vi diskuterar därför även hållbarhetsbegreppets begränsningar, och introducerar mer progressiva sätt att förstå och arbeta för hållbar utveckling utifrån kritiska perspektiv såsom politisk ekologi, antropologi, geografi, och posthumanism. En central fråga för kursen är hur valet av teori, perspektiv och diskurs präglar utvecklingsfrågor, och hur dessa möjliggör/begränsar vad som förstås som hållbar utveckling.

Förutom föreläsningar ges stort utrymme för gruppdiskussioner där du lär dig att reflektera kring och kritiskt förhålla dig till olika utvecklingsdiskurser, såsom rättvis, grön, klimatresilient, resursbaserad, lokal och global utveckling, och begrepp som hållbarhet, utveckling, ekologisk modernisering, ekonomisk tillväxt, och social- och miljörättvisa. Du lär dig identifiera hur olika perspektiv, aktörer, institutioner, agendor, regelverk och styrning formar vad som anses vara hållbar utveckling. Du får tillfälle att planera och utföra en mindre fallstudie, vilket ger färdighet i att kritiskt analysera ett aktuellt hållbarhetsarbete. Syftet är att du ska bli väl bevandrad i dominanta begrepp och processer kring hållbar utveckling, samt att få verktyg för att kunna utveckla strategier för hållbara framtider.