<p>Globalisering och samhällsomvandling håller på att förändra förutsättningarna för arbetslivet på 2000-talet. Det globala sammanhang, inom vilket dessa förändringar äger rum belyses för att ge de underlag för bedömningar av aktuella utvecklingstendenser. Kursen ger specialiserad och fördjupad kunskap om anställningsförhållande och arbetsmarknadens funktionssätt. Arbetsmarknadens aktörer och institutioner för lönebildning och andra anställningsvillkor analyseras utifrån olika teoretiska perspektiv. Med utgångspunkt i den svenska och skandinaviska modellen för arbetsmarknadsrelationer presenteras de fackliga organisationernas, arbetsgivarorganisationernas och statens roll på arbetsmarknaden. Arbetsmarkanden och det svenska arbetsmarknadssystemet jämförs med de stora industriländerna i väst men även med Östeuropa och Ostasien. De multinationella företagens roll behandlas liksom nya sätt att hantera anställningsförhållande, till exempel Human Resource Management (HRM).</p>