Kursen består av tre huvudområden; hälsa, livsstil och förändringsprocesser hos individen. Initialt behandlas olika definitioner på hälsa, hälsoteorier och hälsomodeller. Levnadsvanor i allmänhet diskuteras och problematiseras; särskilt fokus läggs på fysisk aktivitet och nutrition. Kursen tar upp sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa, allmänna rekommendationer om fysisk aktivitet samt metoder för att främja fysisk aktivitet ur ett såväl individuellt som samhälleligt perspektiv. Risker med långvarigt stillasittande liksom stillasittandets fysiologi tas upp. Sambandet mellan nutrition och hälsa berörs och aktuella nationella rekommendationer om näringsintag presenteras. Under kursen introduceras också olika förändringsmodeller till stöd för förbättrad hälsa.