Denna utbildning är den enda i sitt slag i Skandinavien och en av få i Europa. Den är utformad för att passa studenter som redan har en kandidatexamen inom området och som kan arbeta självständigt med eget laborativt arbete. För att till fullo kunna tillgodogöra sig programmet behöver studenterna ha goda färdigheter i matematik, textila tillverkningsmetoder, textil materialteknik och textilkemi. Under utbildningen vidareutvecklar studenterna sina kunskaper, färdigheter och bedömningsförmåga inom textilteknik. Kärnan i textilteknik är att textilier lyckas behålla den textila känslan samtidigt som de tillförs nya förmågor och interaktivitet genom olika textiltekniska processer. För att lyckas med detta måste processerna klara de särskilda villkor som textilierna ställer på dem. Därför betonar kurserna processtänkandet med sina aspekter på hållbar utveckling som också är en avgörande drivkraft för institutionens forskning. Under programmets andra år blir forskningsanknytningen särskilt uttalad. Studenternas praktiska laborativa förmågor tränas genom inlämningsuppgifter. Kraven på den vetenskapliga kommunikationsförmågan stegras för varje inlämningsuppgift. På Textilhögskolan finns välutrustade verkstäder, både i industriell skala och småskaliga forskningslaboratorier, där det ofta går att få snabbare resultat på de laborationer som utförs. Kompetensen i kollegiet är unik och möjliggör en stark forskningsanknytning i utbildningen. Under utbildningens första år ges till exempel kurser i textil materialteknik och därefter kompositteknologi och textilkemi. Biokompositer och återvinning av kompositer är länkar i hållbarhetstråden. Andra kurser detta år är textil produktutveckling samt textil elektronik och styrsystem. Andra året inleds med kurser om vad funktionella och smarta textilier kan erbjuda samhället. Nu ska studenterna vara väl förberedda att visa sina textiltekniska kunskaper, färdigheter och förmågor i sitt examensarbete. Här ligger också metodkursen med en större litteraturstudie och vetenskapliga metoder, vilka båda utgår från det aktuella uppsatsämnet. Karriärvägarna efter genomgången utbildning är mycket breda, till exempel att arbeta i industrin med produktion, kvalitet eller forskning och utveckling. Eller kanske fortsätta att gräva än djupare i textilteknik genom att gå vidare till en doktorandutbildning. Överallt där det finns avancerade textila produkter och ett stort tekniskt inslag kan de tidigare studenterna använda sina både breda och djupa kunskaper, och vana att ta sig an nya frågeställningar.