I kursen belyses olika aspekter av andraspråksuttal. De fonologiska och artikulatorisk-akustiska dragen tas upp till analys och diskuteras utifrån ett didaktiskt perspektiv. Vidare behandlas teorier om inlärning av andraspråksuttal och om vilka faktorer som påverkar inlärningen. Prosodiska och segmentella drag, samt deras realisering diskuteras med fokus på begriplighet, kommunikation och interaktion.

Du kan också söka kurser och program bland ämnesområden