I kursen ingår fördjupad träning i uttal, hörförståelse, muntlig interaktion och grammatiska strukturer ur ett flertal perspektiv såsom diakroniskt, diatopiskt, diafasiskt och kontrastivt. I kursen ingår dessutom läsning av texter med kulturellt och samhällsrelaterat innehåll samt en tillrättalagd berättelse/roman. Praktiska tal-, läs- och enklare skriv- och översättningsövningar ingår. Studenterna introduceras också i olika språkinlärningsteorier för att främja en reflektion över den egna inlärningsprocessen.