Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) omfattar studier om 60 högskolepoäng inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet och ämne. Vid Högskolan Dalarna är det ämnet pedagogiskt arbete som ansvarar för samtliga kurser inom KPU, de högskoleförlagda såväl som de verksamhetsförlagda. Pedagogiskt arbete som ämne fokuserar den pedagogiska yrkesverksamhetens praktik och teori, vars samband diskuteras och analyseras genom olika ämnesdiscipliners pedagogiska, didaktiska och ämnesdidaktiska perspektiv. Ämnet är således mångvetenskapligt och integrerar teorier och metoder från olika forskningsfält där den pedagogiska yrkesverksamheten står i centrum. Kurserna i Kompletterande pedagogisk utbildning bygger på varandra vilket innebär en progression och fördjupning beträffande såväl innehåll som krav på förmåga till analys, reflektion, självständighet och pedagogiskt ledarskap. De utbildningsvetenskapliga kärnkurserna varvas därför med den verksamhetsförlagda utbildningen, och programmet avslutas med att den studerande genomför ett självständigt arbete (examensarbete). 2.1 Utbildningsvetenskaplig kärna inklusive ämnesdidaktiskt examensarbete Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska enligt Högskoleförordningen (1993:100) bilaga 2 anknyta till kommande yrkesutövning och omfatta följande: – skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna, – läroplansteori och didaktik, – vetenskapsteori och forskningsmetodik, – utveckling, lärande och specialpedagogik, – sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, – bedömning och betygsättning, och – utvärdering och utvecklingsarbete. Inom Högskolan Dalarnas KPU-program består 45 hp av den utbildningsvetenskapliga kärnan av kurser som behandlar de gemensamma lärarkunskaper som alla studenter ska utveckla för att uppnå målen för ämneslärarexamen, och 15 högskolepoäng examensarbete, som fokuserar de mer specifika ämnesdidaktiska frågor som kännetecknar ett eller flera av de undervisningsämnen som ingår i den studerandes examen. För studerande som antagits till programmet med ämnesstudier i tre undervisningsämnen, eller två av undervisningsämnena svenska, samhällskunskap eller musik, inklusive ett tidigare självständigt arbete om 15 högskolepoäng, förläggs examensarbetet på avancerad nivå. För studerande som antagits till programmet med ämnesstudier i ett eller två undervisningsämnen, utan krav på ett tidigare självständigt arbete, förläggs examensarbetet på grundnivå. 2.2 Verksamhetsförlagd utbildning Inom ramen för utbildningen genomför den studerande sammanlagt 30 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning uppdelat på tre perioder, två perioder om 7,5 högskolepoäng och en längre sammanhängande period om 15 högskolepoäng. Den verksamhetsförlagda utbildningen ska genomföras inom relevant verksamhet och ämne(n), vilket innebär att den studerande ska genomföra VFU i samtliga undervisningsämnen som ingår i examen. Den verksamhetsförlagda utbildningen knyter an till studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och ger den studerande möjlighet att utveckla sitt didaktiska ledarskap i den pedagogiska verksamheten. De praktiska momenten integreras med ämnesdidaktiska studier för att skapa goda förutsättningar för den studerande att successivt utveckla förmågan att planera, genomföra, utvärdera och utveckla sin ämnesundervisning. Den verksamhetsförlagda utbildningen innebär därför en progression där den studerande förväntas visa allt större grad av självständighet i det pedagogiska arbetet, vilket synliggörs genom att de första två VFU-kurserna ligger på grundnivå medan den avslutande förläggs på avancerad nivå. Den studerandes erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen ligger också till grund för valet av ämnesdidaktiskt problemområde som studeras inom det självständiga arbetet (examensarbetet).