Kursen behandlar teorier och tillämpningar av linjära modeller som utgångspunkt för statistisk modellering. Kursen introducerar grundläggande teorier för generaliserade linjära modeller som en naturlig förlängning av linjära modeller. Kursen omfattar också metoder för modelldiagnostik, modellvalidering och modellbygge. Det ger studenterna en erfarenhet av att lösa verkliga problem genom att analysera data med responsvariabler som kontinuerliga variabler, binära / binomiala variabler, samt ordinala och räkne-variabler. I kursen ingår också användningen av programvaran R för att analysera data med linjära och generaliserade linjära modeller.