Kursen behandlar barn och ungas utveckling. Vidare fokuserar kursen på anknytning och dess konsekvenser, FN:s konvention om barnets rättigheter, barns perspektiv och barns bästa i förhållande till barns och ungas utvecklingsnivåer. Dessutom får studenten reflektera kring det egna förhållningssättet i samtal med barn och unga för att fördjupa och utveckla förmågan att i sin profession samtala med barn och unga.