I denna kurs behandlas flerspråkighet i ett samhällsperspektiv med betoning på språkpolitik, språkplanering och språkideologi. Studenten utvecklar både teoretiska och metodologiska färdigheter för att kritiskt analysera språkideologiska och språkpolitiska frågor i samhället i ett nationellt och i ett globalt perspektiv. Särskilt fokus läggs på poststrukturell teori där makt, språk och identitet uppmärksammas. Exempel från olika geografiska områden, samhällsförhållanden och tidsperioder analyseras och jämförs. I kursen presenteras forskning om språkliga miljöer, inom forskningsområdet linguistic landscape, och studenten genomför med utgångspunkt i detta en fältuppgift. Studenten fördjupar sig även inom ett för kursen relevant och avgränsat tema eller forskningsområde.