Socionomprogrammet är en bred yrkes- och forskningsförberedande utbildning som ska förbereda för en framtida anställning inom välfärdsområden såsom socialtjänst, arbetsförmedling, försäkringskassa, skola, hälso- och sjukvård, frivård, frivilliga organisationer o.d. Generalistkompetens inom välfärdsområdet, brukarperspektiv och samverkan mellan olika aktörer inom det sociala verksamhetsområdet är centrala led i utbildningen. Efter genomförda programstudier ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för självständigt socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå. Programmet omfattar 7 terminer, sammanlagt 210 högskolepoäng, och bygger på en integration av campus- och verksamhetsförlagda studier. Utbildningen bärs upp av kurser inom kunskapsområdena socialt arbete, sociologi och rättsvetenskap. De ingående kurserna syftar till att studenten ska förvärva grundläggande kunskaper om samhällsstruktur, social handling, välfärd, samhällsekonomi, skilda målgrupper och problemskapande förhållanden i samhället. Kurserna belyser samspelet mellan individen, gruppen och institutioner i samhället samt utvecklings- och socialisationsprocesser. Även kunskap om rättssystemets värden, begrepp och lagar ingår. Kurserna integrerar skilda vetenskapliga och organisatoriska perspektiv på sociala fenomen samt ger kunskaper i arbets-, forsknings- och utvärderingsmetoder. Personlig och professionell utveckling ingår i olika mål i skilda kurser. Genus- och jämställdhetsfrågorna behandlas fortlöpande, liksom etiska frågor av relevans för det sociala arbetet. Även internationella och interkulturella perspektiv på socialt arbete, socialpolitik och en hållbar social utveckling behandlas kontinuerligt genom utbildningen. Till samtliga kurser finns det studiehandledningar som utifrån kursplanen på ett konkret sätt redogör för arbetsformer och betygskriterier i kurserna. Kurserna i socialt arbete omfattar såväl teoretiska som praktiska perspektiv på det sociala verksamhetsfältet. I ämnet socialt arbete behandlas sociala fenomen och sociala problem på individ-, grupp- och samhällsnivå, likväl som förhållningssätt och insatser för personer med olika behov och i olika åldrar. Kurserna i socialt arbete på socionomprogrammet kännetecknas av en integrering av praktiska och teoretiska kunskaper. Kurserna i sociologi omfattar kunskaper i sociologisk teori och metod. Denna teoretiska och metodiska grund används för att analysera och kritiskt granska sociala fenomen under hela programmet. Tillämpningsuppgifter och sociologisk analys inriktas mot det sociala arbetets verksamhetsfält. Campusförlagd utbildning 180 högskolepoäng i utbildningen är campusförlagd utbildning. Den campusförlagda utbildningen består i huvudsak av föreläsningar, seminarier, övningar, inlämningsuppgifter och grupparbeten. Som ett led i integreringen av teori och praktik finns det även vissa moment i form av fältstudier i den campusförlagda utbildningen som även kan ses som verksamhetsförlagd utbildning. Verksamhetsförlagd utbildning (Vfu) I samtliga kurser ingår verksamhetsanknytning som inriktas mot det sociala arbetets verksamhetsfält i bred mening, och som sker i form av fältkontakter, fältuppgifter, fältseminarier och/eller fältstudier. Programmets fältstudier omfattar 30 högskolepoäng och syftar till att integrera teori och praktik, fördjupa kunskapen inom välfärdsområdet, och utveckla den yrkesmässiga och personliga identiteten. De 30 högskolepoängen är uppdelade på tre perioder. Den första perioden omfattar 4,5 högskolepoäng, den andra omfattar 10,5 högskolepoäng och den avslutande tredje perioden omfattar 15 högskolepoäng. Under den första perioden, som ingår i termin 2, är det en tonvikt på att observera och beskriva det sociala arbetets praktik. Under period två, termin 3, ökar andelen eget arbete under handledning och under den tredje perioden, termin 6, förväntas studenten kunna utföra tilldelade uppgifter mer självständigt. Under varje fältstudieperiod genomförs fältseminarium i mindre grupper med studenter, verksamhetsförlagda utbildare samt lärare från programmet. På seminariet diskuteras studenters praktiska erfarenheter kopplat till teoretiska perspektiv och det sker även en skriftlig dokumentation i form av en fältuppgift. Även studentens personliga och professionella utveckling diskuteras. Som en del i den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs ett utvecklingssamtal mellan studenten och dennes verksamhetsförlagda utbildare i slutet av varje termin. Detta samtal har tonvikt på personlig och professionell utveckling. Personlig och professionell utveckling (PPU) Programmet syftar till att ge studenten möjligheter till personlig och professionell utveckling. Här ingår det att visa självkännedom och empatisk förmåga samt att visa förmåga till ett professionellt bemötande och förhållningssätt. Personlig och professionell utveckling går som ett tema genom hela utbildningen. Mål gällande personlig och professionel [...]