Kunskap och förståelse Efter genomgången kurs ska studenten kunna redogöra för grundläggande begrepp inom hem- och konsumentkunskap och samspelet mellan individer i hushåll och mellan hushållet och den omgivande miljön (1) kunna redogöra för de energigivande näringsämnenas funktioner samt de viktigaste mineralerna och vitaminerna samt tillämpa Nordiska näringsrekommendationer (2) kunna redogöra för livsmedelsgruppernas övergripande egenskaper och för hur enskilda livsmedel kan produceras, förvaras och beredas (3) kunna resonera om reklam, ekonomi, sparande och konsumtion bland barn och unga (4) kunna förklara matens och måltidens kulturella och symboliska värde i olika sociala och geografiska sammanhang (5) kunna reflektera över kopplingen mellan teoretisk kunskap och praktisk handling inom det ämnesdidaktiska området (6). Färdighet och förmåga Efter genomgången kurs ska studenten kunna planera, leda, genomföra, dokumentera och värdera undervisning i hem- och konsumentkunskap för åk 1-3 med syfte att stimulera varje elevs lärande och utveckling i ämnet med utgångspunkt i styrdokument (7) kunna resonera kring hur livsstil påverkar hälsa och miljö i ett lokalt och globalt perspektiv samt kunna redogöra för energi- och materialanvändning utifrån en hållbar utveckling (8) kunna tillämpa god hygien och rengöring utifrån säker råvaruhantering, matlagning och servering (9) kunna skilja på reklam och konsumentinformation samt jämföra olika varor och tjänster i relation till hälsa, ekonomi och miljö (10) kunna praktisera, organisera och arrangera aktiviteter i hemmet samt relatera dess betydelse för hälsa, miljö, ekonomi, jämställdhet och kultur (11). Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter genomgången kurs ska studenten kunna relatera över det egna lärandet och värdera vad som krävs i lärarprofessionen ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv (12) kunna värdera dokumentation och bedömning av elevers lärande i ämnet hem- och konsumentkunskap i förhållande till aktuella styrdokument (13).