Mot bakgrund av de senaste årens migrationsströmmar har nya utmaningar och möjligheter vuxit fram för svenska kommuner och svenskt arbetsliv. Bortom hanteringen av det omedelbara när stora flyktingkatastrofer uppstår infinner sig frågan, vad händer när människor kommit i säkerhet och vill fortsätta sina liv? Kursen behandlar olika områden och perspektiv på inom- och mellanorganisatoriska processer som kan stödja praktiker i deras arbete med integrations- och etableringsfrågor. Företrädelsevis behandlas områden som samverkan mellan olika aktörer, innovations- och utvecklingsarbete samt projektkompetens. Kursen ger också underlag för ett fördjupat kritiskt förhållningssätt till etablerade praktiker och det forskningsbaserade kunskapsläget inom området.