Kursen ger en allmän och grundläggande introduktion till psykologisk kunskap samt syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper i utvecklingspsykologi. Utveckling studeras ur ett livslångt perspektiv med betoning på såväl den sociala kontexten som familjen. Särskild inblick ges i sambandet mellan utvecklingspsykologi och neurovetenskap. Kursen lyfter även fram moderna kognitivt inriktade teman inom personlighetspsykologi. I sista momentet behandlas en rad aktuella teman som berör föräldraskapet och familjen, såväl psykologiska upplevelser som sociala strukturer. Moment 1: Allmän ämnesintroduktion 7,5 hp Momentet inleds med en översikt över psykologi som vetenskap och psykologiska forskningsmetoder. Momentet ger en bred orientering i psykologins teorier och tillämpningsområden. Särskild vikt läggs vid att ge grundläggande kunskaper avseende psykologiska processers biologiska grund, motivation, emotion, stress och hälsa, psykologisk utveckling och psykologiska störningar. Moment 2: Livslång utveckling i social kontext 15 hp Momentet omfattar en genomgång av människans utveckling från spädbarnsåren till sena vuxenåren, med fokus på barndomen och tonåren samt betoning på såväl den sociala kontexten som familjen. Momentet ger inblick i historiska och aktuella utvecklingspsykologiska teorier samt fundamentala aspekter av människans kognitiva, emotionella och sociala utveckling. En aspekt som integreras i momentet är sambandet mellan neurovetenskap och utveckling. Momentet lyfter även fram betydelsefulla frågor inom utveckling av personlighet där det specifikt behandlas aktuella frågor om självkänsla och självuppfattning liksom betydelsen av självreglering. Moment 3: Föräldrapsykologi 7,5 hp Den övergripande ramen för momentet omfattar en genomgång av familjens och föräldraskapets ekologi ur det psykologiska perspektivet. Ur ett genusperspektiv studeras mönstret av förändringar i moderskapets respektive faderskapets historia och faktorer som påverkat och påverkar dessa förändringar. Vidare undersöks stereotyper, attityder och grundföreställningar kring familj och föräldraskap, hur de uppstår och hur de influerar oss. I momentet diskuteras även speciella infallsvinklar, t.ex. att vara förälder när familjen befinner sig i kris. I momentets avslutande fas diskuteras begreppet “adekvat” föräldraskap.