Kursen omfattar fördjupade kunskaper om familjerelationer och -kommunikation, om problemområdet ”våld i familjen”, om uppfostranssätt som förebygger barns utåtriktade problembeteenden samt föräldraprogram som bidrar till dessa sätt att uppfostra sina barn. Kursen lyfter fram vad som är vetenskapligt studerat och var kunskap är bristfällig, genom att sammanfatta och kritiskt granska aktuell forskning inom området. En röd tråd är undervisningen i forskningsmetoder och i granskning och redovisning av vetenskaplig forskning. Moment 1: Kvantitativ forskningsmetodik och statistik 7,5 hp Momentet behandlar, för psykologin, grundläggande undersökningsdesigner och analysmetoder, samt ger en inblick i olika datainsamlingstekniker. I den del av momentet som utgörs av forskningsmetodik ligger fokus på experimentella och icke-experimentella undersökningars interna respektive externa validitet, och på mätningars konstruktvaliditet och reliabilitet. Även tvärsnittsundersökningar och tekniker för att erhålla representativa urval belyses. I statistikdelen av momentet behandlas grundläggande univariata och bivariata analyser avseende både deskriptiv statistik (skaltyper, centralmått, spridningsmått, mått på sambandsstyrka, tabeller och diagram) och inferentiell statistik (konfidensintervall, signifikansprövning av medelvärdesskillnader och korrelationer). Moment 2: Familjerelationer och -kommunikation 7,5 hp Momentet ger en översikt över relationer inom kärnfamiljen och deras utveckling, med en särskild fokus på parrelationen. Även familjepsykologiska forskningsmetoder belyses. Moment 3: Våld ur ett familjeperspektiv 7,5 hp Momentet omfattar kunskap om aggression och våld i familjen, särskilt mot barn och kvinnor som offer. Momentet behandlar också frågor kring orsaker till våld familjemedlemmar emellan och dess konsekvenser för samtliga, barn såväl som vuxna. Momentet belyser även frågor kring den viktimiserade familjen. Särskild vikt läggs vid formuleringen av empiriskt testbara frågeställningar kring orsakssamband vad gäller aggression i familjen. Moment 4: Positiv uppfostran 7,5 hp Momentet behandlar forskning kring frågan vilka uppfostransstilar, -vanor och -metoder som gynnar barns och ungas utveckling. Momentet handlar även om program som syftar till att förbättra föräldrars uppfostran av sina barn. I momentets andra del skriver studenterna ett litteraturarbete i grupp kring en självvald frågeställning inom momentets tema.