För att klargöra hållbarhetens etiska aspekter fokuserar kursen kring tre delområden. Under kursens första del diskuteras etiska frågor som intergenerationell rättvisa, det goda livet, rationellt handlande, människans kort- och långsiktiga intressen, planetära gränser och ekosystemfunktion. Den andra delen fokuserar kring hur de tre främsta nutida etiska synsätten (utilitarismen, pliktetiken och dygdetiken) kan användas för att diskutera förverkligandet av visionen om det hållbara samhället. Kursens tredje del diskuterar motivationen att handla etiskt och om människans emotionella och kognitiva natur eventuellt bör förändras för att möta nutidens och framtidens etiska utmaningar samt kopplingarna mellan genus och hållbarhet.