Kursen behandlar barns och ungas rättigheter ur ett juridiskt, filosofiskt och pedagogiskt perspektiv. Barnrättsregelverk, såsom FNs Barnkonvention och salamancadeklarationen, behandlas och diskuteras, utifrån såväl ett nationellt som globalt perspektiv. Vidare behandlar kursen hur barns och ungdomars rätt och inflytande kan påverka barns och ungas livsvillkor och handlingsutrymme. En bärande idé är att studenten genom uppgifter, med utgångspunkt i både litteraturen och praxis ska skaffa sig kunskap om barns och ungdomars rätt och inflytande i vardagen och i utsatta livssituationer.