Ett av psykologins många delområden är att förstå, analysera och beskriva olika beteenden. Skulle du vilja skriva ett examensarbete i psykologi om något ämne som intresserar just dig, och på så sätt visa en fördjupad förståelse för vetenskapliga frågeställningar och problemområden inom psykologin? Skulle du vilja självständigt kunna planera och implementera ett fältarbete som leder till insamling av empiriska data, självständigt kunna formulera, genomföra och rapportera en vald forskningsuppgift, och visa förmåga att använda ett stilistiskt och vetenskapligt korrekt språk? Denna kunskap och förmåga får du inom kursen Examensarbete i Psykologi, magister. Förutom att ta del av kurslitteraturen om hur man skriver vetenskapligt enligt APA-manualen får du möjlighet att söka vetenskapliga artiklar angående just det ämne som du väljer att skriva om. På så sätt skaffar du dig kunskap om den senaste forskningen på området. Du får också möjlighet att diskutera aktuell psykologisk litteratur med din handledare. Du övar dig i vetenskapligt arbetssätt, datainsamlingsmetoder, analys och databearbetning, och i uppsatsskrivande. Din kunskap bedöms med hjälp av individuell skriftlig uppgift i form av ett examensarbete. Underlaget skaffar du genom att söka litteratur på bibliotek, samla in och bearbeta data, samt handledning. Du ska även kunna försvara din uppsats och kritiskt granska kurskamratens uppsats. Efter avslutad kurs kan du säga att du är väl förtrogen med ett vetenskapligt arbetssätt, som är grunden för forskning och professionellt arbete.