Studenten skall efter genomgången kurs självständigt kunna: Kunskap och förståelse redogöra för, granska och argumentera för teorier, modeller och definitioner av betydelse för familjefokuserad omvårdnad inklusive vård i livets slutskede förklara den familjefokuserade omvårdnadens vetenskapliga grund och sammanfatta aktuell forskning och utveckling Färdighet och förmåga bedöma, planera, genomföra och utvärdera hälsostödjande samtal med ett familjefokuserat perspektiv identifiera familjens livssituation samt kunna genomföra stödjande familjesamtal i samband med sjukdom och ohälsa i livets slutskede Värderingsförmåga och förhållningssätt kritiskt granska och värdera familjefokuserad omvårdnad utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter värdera och reflektera över eget professionellt och normmedvetet förhållningssätt med utgångspunkt i familjefokuserad omvårdnad reflektera över familjens livssituation i samband med sjukdom och ohälsa i livets slutskede I kursen studeras samtliga mål i relation till följande innehåll: autonomi, delaktighet och egenvårdsförmåga familjefokuserade teorier och modeller familjefokuserad omvårdnad hälsostödjande familjesamtal kommunikation människosyn, vårdfilosofi och etiska ställningstaganden normmedveten familjefokuserad omvårdnad, mänskliga rättigheter vård i livets slutskede