Collegeåret är en unik studiegång, en bro mellan gymnasiet och universitetet. Collegeåret vänder sig till dig som behöver komplettera eller uppdatera delar av din behörighet och som tvekat att ta steget till högre studier. Vi vill uppmuntra fler att söka sig till studier på universitetsnivå. Collegeåret avdramatiserar högskolestarten, ger en inblick i hur det är att studera på universitet och ger dig goda förutsättningar för fortsatta framgångsrika studier. DINA STUDIER Collegeåret omfattar 40 studieveckor (ett läsår) med start varje hösttermin. Kursen består av parallella studier där hälften bedrivs på gymnasienivå på vuxenutbildning eller folkhögskola och hälften på Karlstads universitet. Ett antal utbildningsplatser på program och kurser vid Karlstads universitet reserveras för dem som fullföljt Collegeåret med godkänt resultat. På folkhögskolan eller vuxenutbildningen studerar du enligt en individuellt framtagen studieplan för att bli behörig eller för att läsa upp betyg. På universitetet läser du fyra delkurser om 7,5 högskolepoäng vardera och har undervisning en dag i veckan. KURSUPPLÄGG Collegeåret består av fyra delkurser som var och en är tio veckor långa: Delkurs 1 - Akademiskt skrivande, 7.5 hp Under delkursen kommer du få bekanta dig med grunderna i akademiskt skrivande och läsande av vetenskapliga texter, vilket är en färdighet som är nödvändig för alla typer av universitetsutbildning. Du kommer få genomföra övningar i informationssökning, källkritik, läsning och sammanfattning av vetenskapliga texter samt vanliga former av akademisk framställning. Delkurs 2 - Vetenskapsteori, 7.5 hp Under delkursen får du bekanta dig med grundläggande vetenskapliga begrepp och vetenskapshistoria. Eftersom all universitetsutbildning vilar på vetenskaplig grund ger studierna dig en bra förståelse för olika vetenskapliga perspektiv som är överförbara på de flesta utbildningar. Delkurs 3 - Kulturstudier, 7.5 hp Under delkursen får du en översiktlig introduktion till studier av olika kulturella företeelser, t.ex. litteratur, film, konst, TV och media. Dessutom kommer vi ägna oss åt studier av språkets kulturella roll, t.ex. som markör i olika samhällsgrupper eller sociala sammanhang. Delkurs 4 - Självständigt arbete, 7.5 hp Här får du ägna dig åt en egen undersökning av ett ämne du väljer själv, med utgångspunkt i de tidigare studierna. Skrivandet sker i samråd med en handledare och kommer att behandlas av lärare och studiekamrater i olika steg fram till en slutprodukt.