Kursen innehåller genomförande av undersökning och författande av uppsats, genomförande av egen opposition samt aktivt deltagande vid den egna seminariegruppens (motsvarande) seminarier. Examensarbetets ämne väljs av studenten i samråd med handledare. Handledare och student håller kontinuerlig kontakt under arbetets gång. Kursen innehåller också undervisning i forskningsmetodik och vetenskapsteori. Häri ingår att läsa forskningsartiklar. Den planerade och genomförda undersökningsuppgiften omfattar: a) formulering av ämnesval, syfte och frågeställningar b) analytisk precisering och vidareutveckling av syftet genom litteraturanknytning c) val av metodisk ansats d) val av material e) insamling, bearbetning och sammanställning av primärt material f) analys och diskussion av materialet i ljuset av teori, syfte och frågeställningar g) relevanta etiska överväganden h) redovisning av undersökningen i skriftlig form Den skrivna uppsatsen skall ha en logisk disposition. Den skall vara skriven på klar och enkel sakprosa. Uppsatsen kan skrivas på svenska eller, efter samråd med examinator, på annat språk. Vidare skall författaren på ett konsekvent sätt ha använt vedertagen teknik för materialredovisning (referat, citat, tabeller, figurer) samt för källhänvisning och litteraturhänvisning (notapparat och förteckning över referenser). Efter förhandsgranskning av handledare framläggs den färdiga uppsatsen i seminarium, där den sakligt granskas av en särskilt utsedd opponent, samt diskuteras av seminariets övriga deltagare. Studenten ansvarar för att uppsatsen trycks i det antal exemplar som fastställs av utbildningsledningen eller på annat sätt finns tillgänglig inför seminariet.