Kursen fokuserar på akademiskt skrivande på engelska i olika akademiska sammanhang. Under kursen övar studenten på att producera akademiska texttyper, såsom litteraturöversikter, sammanfattningar och artikelabstrakt. I all textproduktion tränar studenten på att konsekvent följa ett givet referenshanterinssystem för källhänvisningar och källförteckningar. Under kursen läser även studenten forskningstexter som behandlar vetenskapligt skrivande som underlag för diskussioner och reflektioner rörande vetenskaplig textproduktion. Stor vikt läggs vid att träna en aktiv lässtil som syftar till att identifiera den vetenskapliga textens olika beståndsdelar och hur de samspelar. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier där studenten läser och granskar andra studenters arbeten. Under kursen producerar studenten en rad olika kortare och längre akademiska texter som lämnas in i form av en portfolio som tillsammans med en muntlig presentation utgör underlag för betygssättning.