Regeringen gav i maj 2016 bland annat Karlstads universitet i uppdrag att under perioden 2016-2021 anordna kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå. Inför antagningen till Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade vt2019 kommer vi enbart bedöma om de sökande uppfyller kraven för ett undervisningsämne innan urvalet. Vi kommer dela in de sökande i fem olika prioriterade urvalsgrupper; Biologi, Fysik, Kemi, Matematik och Kemi. Vi kommer efter urvalet att granska ett ev. andraämne för de som blivit antagna. Placeringen i urvalsgrupper kommer utgå från följande: Biologi: Sökanden med behörighet i biologi och en examen på forskarnivå eller motsvarande utländsk examen som avser ämnesdidaktik eller ett ämne som helt eller huvudsakligen kan hänföras till undervisningsämnet biologi. Fysik: Sökanden med behörighet i fysik och en examen på forskarnivå eller motsvarande utländsk examen som avser ämnesdidaktik eller ett ämne som helt eller huvudsakligen kan hänföras till undervisningsämnet fysik. Kemi: Sökanden med behörighet i kemi och en examen på forskarnivå eller motsvarande utländsk examen som avser ämnesdidaktik eller ett ämne som helt eller huvudsakligen kan hänföras till undervisningsämnet kemi. Matematik: Sökanden med behörighet i matematik och en examen på forskarnivå eller motsvarande utländsk examen som avser ämnesdidaktik eller ett ämne som helt eller huvudsakligen kan hänföras till undervisningsämnet matematik. Teknik: Sökanden med behörighet i teknik och en examen på forskarnivå eller motsvarande utländsk examen som avser ämnesdidaktik eller ett ämne som helt eller huvudsakligen kan hänföras till undervisningsämnet teknik. ÖV: Sökanden med behörighet i biologi, fysik, kemi, matematik eller teknik med en examen på forskarnivå eller motsvarande utländsk examen som inte avser ämnesdidaktik eller ett ämne som inte helt eller huvudsakligen kan hänföras till undervisningsämnet. Vid ansökan till KPU F gäller att om den sökandes examen på forskarnivå eller motsvarande utländska examen avser ämnesdidaktik eller ett ämne som helt eller huvudsakligen kan hänföras till det undervisningsämne som den sökandes ämneskunskaper ska avse, ges hon eller han förtur till utbildningen. Vid ansökan ska du därför ladda upp abstract från den lic- eller doktorsavhandling du vill åberopa. Ämnesexpertis vid Karlstads universitet anlitas vid behov för att bedöma avhandlingens relevans för aktuellt undervisningsämne. Fria sökord: ämnesdidaktik lärarutbildning KPU forskarutbildade