JOBBET OCH FRAMTIDEN Näringslivet förändras ständigt. Genom att kombinera djup teknisk kunskap med avancerade industriella ekonomikunskaper skapas förutsättningar för att kunna angripa och lösa komplexa problem på ett adekvat sätt utifrån flera olika perspektiv. Arbetsuppgifterna för en civilingenjör från Industriell ekonomi är främst inriktade på teknikbaserad affärsutveckling, inom både etablerade och framväxande industrier. Följaktligen är teknik- och managementkonsult, projektledare, produktutvecklare, investment manager, marknadsförare eller entreprenör exempel på jobb en civilingenjör i Industriell ekonomi kan ha. Många får ganska snart, efter avslutad utbildning, ledarpositioner av olika slag. INDUSTRIELL EKONOMI - ÄMNET Ämnesområdet Industriell ekonomi och organisation handlar om teoretisk och praktisk kunskapsbildning om ledning av innovation, produktion och marknadsföring i etablerade och framväxande industrier. I centrum står utveckling och organisering av effektiv industriell verksamhet, lönsamma teknikbaserade affärer samt hur man skapar förutsättningar för innovation, utveckling och tillväxt. Den naturliga utgångspunkten i forskning och utbildning är organisationen (företa- get/avdelningen/projektet) och dess verksamhet. Eftersom organisationen inte är en sluten värld inkluderas dock också dess historiska och samtida omvärld, betingelser för tekniska och ekonomiska bedömning- ar samt villkoren för organisationens medarbetare. Industriell ekonomi och organisation är ett tillämpat ämne i brytningen mellan teknik-, samhälls- och humanvetenskaperna. Utmärkande för kurserna i industriell ekonomi är att de behandlar frågor där teknisk och ekonomisk kompetens behövs för att lösa problem ur ett industriellt perspektiv. Centralt är modeller och teorier om ledning och organisation av teknikbaserat företagande. UTBILDNINGEN Civilingenjörsutbildningen i Industriell ekonomi lägger stor vikt vid samspelet mellan teknisk problemlösning och ekonomiskt sammanhang. Programmet betonar integrationen av teknik, ekonomi och ledarskap samt förmågan att kommunicera och samarbeta i skärningen mellan olika kompetenser. Under hela utbildningen läser du kurser i industriell ekonomi som fördjupas år för år. Från och med den första årskursen läser du också, förutom kurser i Industriell ekonomi, kurser i matematik och naturvetenskap. Under årskurserna två och tre fördjupar du dig dels inom ämnesområdet Industriell ekonomi och dels inom en teknikinriktning. Du läser då kurser tillsammans med studenter från andra civilingenjörsprogram. Således inhämtas kunskap inom industriell ekonomi och teknik/naturvetenskap parallellt under hela utbildningen på grund- nivå och årskurs tre avslutas med ett examensarbete på grundnivå. Under ditt fjärde och femte år fortsätter du att fördjupa dina kunskaper inom ramen för masterprogrammet i industriell ekonomi (Industrial Engineering and Management) genom att läsa kurser både inom Industriell ekonomi samt vald teknikspecialisering. Utbildningen avslutas med ett examensarbete på avancerad nivå. Av studenterna som antas till civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi är det många studenter som utnyttjar möjligheterna till antingen en eller två terminers utbytesstudier.